This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na jednotlivé položky dodávky jsou podrobně definovány v příloze č. 3 zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje nejen dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, ale také jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. V případě zdravotnických prostředků ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích je součástí předmětu veřejné zakázky také poskytnutí instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

A(Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

B) Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dokladu o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky ve smyslu § 26 zákona o zdravotnických prostředcích (ZZP). Dokladem o registraci se rozumí platné potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dle § 29 odst. 1 ZZP vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna; Tento doklad nepředkládá dodavatel, na kterého se tato povinnost nevztahuje,

— dokladu o registraci osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 64 odst. 2 ZZP. Dokladem o registraci se v tomto případě rozumí potvrzení vydané SÚKL, či jiný doklad, ze kterého vyplývá, že dodavatel je registrován jako osoba provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků nebo alespoň doklad o ohlášení této činnosti (provádění servisu nabízených zdravotnických prostředků) ve smyslu § 26 odst. 3 ZZP s vyznačeným datem podání na SÚKL.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Nepožadováno

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-10

10:00

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-10
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-09
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 33192120

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 2.5 million

Locations

Česko, Liberec

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 2.5 million

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Main site or place of performance

Krajská nemocnice Liberec, a.s., budovy „I“ a „E“.Budova „E“ se nachází přímo v areálu nemocnice, v ulici Husova 357/10 a budova „I“ mimo areál, v ulici Husova 348.

Yes

IROP, 54. výzva: Deinstitucionalizace psychiatrické péče, reg. číslo projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0/16_048/0002540

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling