This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks obslužné ocelové plošiny u napájecí nádrže a 1 ks obslužná ocelová plošina u zásobní nádrže, které budou součástí budované speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu Sigma Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově vyvíjených funkčních vzorků čerpadel v plných teplotně tlakových pracovních parametrech, to znamená, že čerpadla budou zkoušena na parametrech, na kterých by měla reálně pracovat v místech jejich určení. Umístění technologie Horkovodní zkušebny bude v kryté průmyslové hale. Předmětem dodávky je výroba, doprava a montáž (instalace) plošin (zboží) v budované laboratoři na adrese sídla zadavatele.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek
Rozsah prokázání profesních kvalifikačních předpokladů je uveden v zadávací dokumentaci.

Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-08-12
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-12

09:01

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
09:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-09
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.uohs.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.uohs.cz

Main CPV code 43327000

Bidding information

Bidding deadline

12 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 1.3 million

Locations

Česko, Lutín

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 1.3 million

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks obslužné ocelové plošiny u napájecí nádrže a 1 ks obslužná ocelová plošina u zásobní nádrže, které budou součástí budované speciální „horké“ zkušení laboratoře (Horké zkušebny) v průmyslovém areálu Sigma Lutín. Horká zkušebna je určena pro provádění experimentálních fyzikálních výzkumných testů nově vyvíjených funkčních vzorků čerpadel v plných teplotně tlakových pracovních parametrech, to znamená, že čerpadla budou zkoušena na parametrech, na kterých by měla reálně pracovat v místech jejich určení. Umístění technologie Horkovodní zkušebny bude v kryté průmyslové hale. Předmětem dodávky je výroba, doprava a montáž (instalace) plošin (zboží) v budované laboratoři na adrese sídla zadavatele.

Main site or place of performance

Centrum hydraulického výzkumu, spol. s.r.o., se sídlem Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, ČESKÁ REPUBLIKA.

Yes

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Lathes

Malta

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Construction machinery and equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Normanton - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling