Tender description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31, ČESKÁ REPUBLIKA.

Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Bližší specifikace požadavků na technologie a montáž je uvedena v Příloze č. 3 Výkresová dokumentace této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky respektovat tyto technické výkresy včetně veškerých odkazů na normy ČSN. Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky musí současně splňovat povinnosti a technické podmínky uvedené v Interních předpisech Zadavatele, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Minimální úroveň případně požadovaných standardů
Nepožaduje se.
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Nepožaduje se.
Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ). Za odpovídající předmět veřejné zakázky považuje Zadavatel tyto druhy živnostenského oprávnění:

a. Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;

b. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.Řízení

Datum
2020-06-16
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Type of contest
Open
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-06-16

10:05

Místní čas
10:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-05-18 Main CPV code 31214500

Bidding information

Bidding deadline

16 Jun 2020

19 days remaining

Total estimated value

CZK 12.5 million

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 12.5 million

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31, ČESKÁ REPUBLIKA.

Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Bližší specifikace požadavků na technologie a montáž je uvedena v Příloze č. 3 Výkresová dokumentace této zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky respektovat tyto technické výkresy včetně veškerých odkazů na normy ČSN. Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky musí současně splňovat povinnosti a technické podmínky uvedené v Interních předpisech Zadavatele, které tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Main site or place of performance

Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31, ČESKÁ REPUBLIKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Norway : Jørpeland - Structural steelworks

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Architectural and related services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Airport buildings construction work

Norway

Value: Not specified