This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele.

Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN EN 590 (nebo rovnocenné) v předpokládaném objemu 35 000 000 litrů ročně. Motorová nafta bude mít referenční hustotu 0,845 kg/l. Výše ročních odběrů představuje předpokládaný objem. Zadavatel nemá povinnost motorovou naftu v uvedeném množství odebrat.

Motorová nafta bude dodávána tak, aby byla zajištěna soustavná garance minimálního množství nafty v nádržích dle podmínek uvedených v Rámcové dohodě.

Správou technologií čerpacích stanic se rozumí plnění specifikované v Rámcové dohodě, zejména zajištění non-stop (24-hodinového) servisu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena Rámcové dohodě.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Základní způsobilost v zákonném rozsahu.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

a) dle § 77 odst. 1 písm. a) ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, minimálně v rozsahu:

— Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot.Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-19

11:00

Sídlo zadavatele.

Otevírání nabídek bude neveřejné.

Type of contest
Open
Datum
2020-08-19
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Ustanovení § 204 ZZVZ.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
11:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-10
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 09134200

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 5.0 billion

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 5.0 billion

Předmětem veřejné zakázky je zajištění soustavných plynulých dodávek motorové nafty a zajištění správy technologií čerpacích stanic zadavatele.

Předmětem dodávek bude motorová nafta, a to motorová nafta třídy B, D, F a motorová nafta třídy 2, která splňuje všechny podmínky předepsané obecně platnými předpisy a odpovídá české technické normě ČSN EN 590 (nebo rovnocenné) v předpokládaném objemu 35 000 000 litrů ročně. Motorová nafta bude mít referenční hustotu 0,845 kg/l. Výše ročních odběrů představuje předpokládaný objem. Zadavatel nemá povinnost motorovou naftu v uvedeném množství odebrat.

Motorová nafta bude dodávána tak, aby byla zajištěna soustavná garance minimálního množství nafty v nádržích dle podmínek uvedených v Rámcové dohodě.

Správou technologií čerpacích stanic se rozumí plnění specifikované v Rámcové dohodě, zejména zajištění non-stop (24-hodinového) servisu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena Rámcové dohodě.

Main site or place of performance

Území hlavního města Prahy - blíže vymezeno v Rámcové dohodě.

SIMILAR TENDERS

Norway : Varhaug - Petrol

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Luton - Passenger terminal operation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Crawley - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Fuels

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment

Ireland

Value: 850,000 Euro