This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Rack serverů, Switchů, Firewallů, potřebného softwaru s výjimkou virtualizačního / Operačního systému a kabeláře. Součástí plnění je rovněž předání, zapojení a oživení hardware a celková instalace v místech plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Základní způsobilosti dle § 74 zákona. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice

Předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 3.1.1 písm. a) zadávací dokumentace,

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická

Osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu

Dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba,

Každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto

Právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení

Pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato

Právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka

Závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v první

Větě tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu.

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 3.1.1 písm. b) zadávací

Dokumentace,

c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 3.1.1 písm. b)

Zadávací dokumentace,

d) písemným čestným prohlášením ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění dle

Bodu 3.1.1 písm. c) zadávací dokumentace,

e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 3.1.1

Písm. d) zadávací dokumentace,

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení

V případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 3.1.1 písm. e)

Zadávací dokumentace, a to o skutečnosti, že dodavatel není v obchodním rejstříku

Zapsán a že splňuje daný požadavek základní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve

Vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud

Jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Bližší specifikace v rámci ZD.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-01-06
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
12:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-01-06

12:00

Otevírání není veřejné z důvodu elektronického podání.

Notice number in the OJ S
2019/S 216-529379
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 32420000

Bidding information

Bidding deadline

6 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 2.5 million

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 2.5 million

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Rack serverů, Switchů, Firewallů, potřebného softwaru s výjimkou virtualizačního / Operačního systému a kabeláře. Součástí plnění je rovněž předání, zapojení a oživení hardware a celková instalace v místech plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

Yes

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0001523

Main site or place of performance

Sídlo zadavatele tj. Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha

Záložní uložiště NDA v Hluboké nad Vltavou

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling