This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ dodavatel splní předložením: Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Živnostenským oprávněním: pro provádění geologických prací, pro podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných, pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, pro podnikání v oblasti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obor činností – testování, měření, analýzy a kontroly.

Všechna ŽO je možné doložit popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano

Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-01-23
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
23:59
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-01-24

08:00

Termín otevírání nabídek je pouze orientační a vyplněn z důvodů povinných údajů formuláře. Otevírání elektronických nabídek je neveřejné.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 90500000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK Not specified

Předmětem plnění je provedení sanace horninového prostředí a znečištěných staveb na pozemku p. č. 3675/1, k. ú. Kroměříž. Odstraněna bude dehtová jímka (tj. vlastní konstrukce i zbytkový obsah v jímce) uvnitř bývalého plynojemu I a veškeré kontaminované navážky uvnitř tohoto bývalého plynojemu až k jeho základům a kontaminovaná zemina v prostoru hlavní výroby plynu (plocha manipulace s dehty). Součástí prací je oprava kanalizace v areálu (bezvýkopovou i výkopovou technologií) a sanační a postsanační monitoring.

Main site or place of performance

Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. v Kroměříži.

Additional information

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve smyslu § 41 zákona ZVZ ve výši 50.000,- CZK. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 6.1.2020 od 11:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude v 11:00 hodin před vstupem do areálu společnosti z ulice Chropyňská v Kroměříži.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Multi-functional buildings construction work

Ireland

Value: 140.0 million Euro

Norway : Oslo - Inspection of ventilation system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Maidstone - Construction, foundation and surface works for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Electrical power systems design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Construction work for school buildings

Ireland

Value: 23.1 million Euro