Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí toku Kocába a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel k prokázání své profesní způsobilosti předloží

a) v souladu s § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a

b) v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu projektové činnosti ve výstavbě.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikaci.

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-28

10:00

Type of contest
Open
Datum
2020-08-28
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-28
Jde o opakovanou zakázku
ne
Další informace
Z předpokládané hodnoty veřejné zakázky tvoří 9 000 000 bez DPH předpokládanou hodnotu služeb a 2 700 000 CZK bez DPH předpokládanou hodnotu vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky, jejichž podmínky jsou vymezeny ve znění obchodních podmínek.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 71241000

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

19 days remaining

Total estimated value

CZK 11.7 million

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 11.7 million

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí toku Kocába a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.

Main site or place of performance

Místem plnění veřejné zakázky je povodí Kocáby a dále místa zvolená dodavatelem.

Description of options

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 zákona vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona pro poskytnutí nových služeb dodavatelem, se kterým bude uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, pro případ, že by zadavateli vznikla potřeba dalších služeb nad rámec rozsahu plnění této veřejné zakázky, např. na základě dílčích změn legislativy, metodik a jiných závazných dokumentů či požadavků správních orgánů. Zadavatel předpokládá, že případné nové služby budou poskytnuty v průběhu doby plnění této veřejné zakázky za současného splnění podmínky stanovené v § 66 písm. d) zákona, že případné jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let od uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Předmět plnění těchto případných nových služeb bude obdobný předmětu plnění, který je vymezen touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Rozsah těchto případných nových služeb nepřekročí 30 % předpokládané hodnoty této veřejné zakázky a současně limity stanovené v § 66 písm. e) zákona.

Award criteria

úroveň zkušeností vedoucího projektového týmu dodavatele

30 %

70 %

Yes

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_083/0010239

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified