This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní péče o klíčovou IT infrastrukturu zadavatele. Výsledkem této komplexní péče bude zachování dostupnosti IT infrastruktury, minimalizace počtu neplánovaných výpadků, udržování IT infrastruktury v optimálním stavu pravidelnými kontrolami a proaktivními zásahy, minimalizace dopadů případných výpadků IT infrastruktury a maximální zrychlení řešení kritických závad. Dodavatel se tyto služby zaváže poskytovat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že plnění předmětu této veřejné zakázky vyžaduje v některých případech uhrazení poplatků spojených s obnovením přerušené podpory, je toto součástí předmětu této veřejné zakázky.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
ano
Seznam a stručný popis podmínek
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. platné oprávnění k podnikání v oboru poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály ve smyslu přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-07-27
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-07-27

11:05

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
11:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-10
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@uohs.cz

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@uohs.cz

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 72610000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 6.0 million

Locations

Česko, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 6.0 million

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní péče o klíčovou IT infrastrukturu zadavatele. Výsledkem této komplexní péče bude zachování dostupnosti IT infrastruktury, minimalizace počtu neplánovaných výpadků, udržování IT infrastruktury v optimálním stavu pravidelnými kontrolami a proaktivními zásahy, minimalizace dopadů případných výpadků IT infrastruktury a maximální zrychlení řešení kritických závad. Dodavatel se tyto služby zaváže poskytovat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že plnění předmětu této veřejné zakázky vyžaduje v některých případech uhrazení poplatků spojených s obnovením přerušené podpory, je toto součástí předmětu této veřejné zakázky.

Main site or place of performance

Technická 6/2710, 160 80 Praha 6-Dejvice, ČESKÁ REPUBLIKA

Description of options

Zadavatel si vyhrazuje právo změny závazku po uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel je oprávněn na základě Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem požadovat navýšení maximálního rozsahu poskytovaných služeb tak, že dojde k prodloužení doby plnění. Zadavatel je oprávněn přistoupit ke změně závazku v případě, že do uplynutí 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, a tedy do uplynutí doby plnění veřejné zakázky, nedojde k nabytí účinnosti smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a novým či stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem bude poskytování služeb komplexní péče o klíčovou IT infrastrukturu zadavatele po uplynutí doby plnění této veřejné zakázky. Zadavatel je při splnění shora uvedené podmínky oprávněn požadovat na základě písemné objednávky od vybraného dodavatele poskytování služeb i po uplynutí původně sjednané doby 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, a to po dobu dalších maximálně dvou měsíců následujících po uplynutí původně sjednané doby plnění, přičemž zadavatel je oprávněn objednávat dodatečné služby po jednotlivých měsících. Zadavatel tedy není povinen v případě využití opce prodloužit dobu plnění o dva měsíce, ale je oprávněn požadovat prodloužení doby plnění o jeden měsíc, a následně, v případě potřeby, požadovat prodloužení doby plnění i o druhý měsíc. Cena za jeden měsíc poskytování služeb bude uvedena v nabídce dodavatele a tato nabídková cena za jeden měsíc poskytování služeb platí v případě změny závazku.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling