This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky šrotů, na základě které budou realizována v intervalu cca 1 měsíc jednotlivá dílčí plnění dodávek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle potřeb zadavatele. Realizace bude probíhat na základě elektronické výzvy k podání nabídek dle § 135 ZZVZ- Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Splnění profesní způsobilosti:

- dle § 77 odst. (1) ZZVZ- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- dle § 77 odst. (2) písm. a) ZZVZ- doklad, že je uchazeč oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-13

10:01

Type of contest
Open
Datum
2020-08-13
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
The procurement involves the establishment of a framework agreement

6

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-10
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@uohs.cz

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

posta@uohs.cz

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 15710000

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 37.0 million

Locations

Česko, Šenov u Nového Jičína

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Řepkový extrahovaný krmný šrot min. 30 % hrubého proteinu GMO FREE.

Value

CZK 28.3 million

Řepkový extrahovaný krmný šrot min. 30 % hrubého proteinu GMO FREE. Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky řepkového extrahovaného šrotu.

Main site or place of performance

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko rostlinné výroby Kunín, pracoviště výroby krmiv.

Sójový loupaný extrahovaný krmný šrot toastovaný GMO Hi Pro 47 % hrubého proteinu.

Value

CZK 4.7 million

Sójový loupaný extrahovaný krmný šrot toastovaný GMO Hi Pro 47 % hrubého proteinu. Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky sójového loupaného extrahovaného krmného šrotu.

Main site or place of performance

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko rostlinné výroby Kunín, pracoviště výroby krmiv.

Sójový extrahovaný krmný šrot NON GMO min. 45 % hrubého proteinu.

Value

CZK 4.0 million

Sójový extrahovaný krmný šrot NON GMO min. 45 % hrubého proteinu. Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na dodávky sójového extrahovaného krmného šrotu NON GMO.

Main site or place of performance

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko rostlinné výroby Kunín, pracoviště výroby krmiv.

SIMILAR TENDERS

Norway : Gjøvik - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

North Macedonia : Skopje - Fruit, vegetables and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 18.5 million Denar

Norway : Bø i Telemark - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Harrogate - Procurement software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Dairy products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 13.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified