This tender in no longer available.

Tender description

Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části:

A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců;

B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců.

Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, který tvoří přílohu ZD.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Splnění profesní způsobilosti prokazují účastníci (účastník může použít vzor uvedený v Příloze č. 2) v rozsahu:

a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, tento výpis musí prokazovat splnění profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení,

b) Doklad o oprávnění k podnikání - zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.Řízení

Type of contest
Open
Datum
2020-08-04
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Podmínky pro otevírání nabídek

2020-08-04

10:00

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Datum odeslání tohoto oznámení
2020-07-14
Jde o opakovanou zakázku
ne
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

https://www.uohs.cz/

Main CPV code 66114000

Bidding information

Bidding deadline

4 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

CZK 18.5 million

Locations

Česko, Sokolov

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců

Value

CZK 12.0 million

Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců.

Main site or place of performance

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, ČESKÁ REPUBLIKA

Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců

Value

CZK 6.5 million

Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců.

Main site or place of performance

Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, ČESKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sunderland - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Fluid mechanics equipment

Ireland

Value: 1.7 million Euro