This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru pro FN Motol v předpokládaném množství 42 000 MJ (tj. 4 200 000 ks) na dobu neurčitou.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

V souladu s § 86 ZZVZ zadavatel stanoví, že dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů nelze nahradit čestným prohlášením s výjimkou těch, u kterých tak stanoví právní úprava.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano

Řízení

Podmínky pro otevírání nabídek

2018-11-05

10:00

Z důvodu konání e-aukce nebude otevírání nabídek veřejné.

An electronic auction will be used
ano
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00
Datum
2018-11-05
Type of contest
Open

Doplňující informace

Další informace

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 76 000 CZK.

Podrobnosti k požadavku na poskytnutí jistoty jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-09-27
Jde o opakovanou zakázku
ne Main CPV code 33141420

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 3.8 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 3.8 million

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru pro FN Motol v předpokládaném množství 42 000 MJ (tj. 4 200 000 ks) na dobu neurčitou.

Main site or place of performance

Praha

SIMILAR TENDERS

Ireland : Naas - Ophthalmology equipment

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Bilsthorpe - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Belarus : Grodno - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Belarus

Value: Not specified

Malta : Floriana - Psychoanaleptics

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Miscellaneous medical devices and products

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antibacterials for systemic use

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Antimycotics for systemic use

Malta

Value: Not specified