This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do autobusów szynowych SA108, SA132 w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy do Punktu Utrzymania Taboru Zamawiającego w Poznaniu (Zad. nr 1), do Punktu Utrzymania Taboru Zamawiającego w Lesznie (Zad. nr 2). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: nr 1 Karty i podstawa MTU do SA132, nr 2 Czujniki nawrotnika do SA108. 3. Oferowane części zamienne muszą: ściśle odpowiadać wymogom określonym w zał. nr 2.1-2.2 do SIWZ, być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie, przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 (wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 2.1-2.2 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 110204:2006 lub normę równoważną.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru do Punktu Utrzymania Taboru Kupującego:

— w odniesieniu do Zadania 1 - Poznań, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań,

— w odniesieniu do Zadania 2 – Leszno, ul. Zacisze 1, 64-100 Leszno.

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

W odniesieniu do Zadania nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę/dostawy części zamiennych do taboru kolejowego, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Zamawiający nie ustanawia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla zadania 2.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Wykonawca wraz z ofertą składa:

1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wypełniony Formularz cenowy na wybrane Zadanie – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 (2.1-2.2) do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

4) JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Zobowiązanie w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach innych podmiotów.

3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. (dot. zad. 1).

4. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ;

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia (dot. zadania 1) – informacje wymagane w Części IV sekcja Alfa.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykazu obejmującego dostawę/dostawy części zamiennych do taboru kolejowego, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż:

— 40 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) dla Zadania nr 1.

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa wyżej są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

— jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-05-07
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
14:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-07-05
Warunki otwarcia ofert

2018-05-07

14:30

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., salka konferencyjna, ul. Składowa 4 - III piętro, 61-897 Poznań

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-27
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Main CPV code 34631000

Bidding information

Bidding deadline

7 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Poznań

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1 – Karty i podstawa MTU do SA132

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 – Karty i podstawa MTU do SA132

Zadanie nr 1 – Karty i podstawa MTU do SA132 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.1 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Main site or place of performance

Punkt Utrzymania Taboru Poznań, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań.

Zadanie nr 2 – Czujniki nawrotnika do SA108 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 – Czujniki nawrotnika do SA108 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ

Zadanie nr 2 – Czujniki nawrotnika do SA108 – asortyment oraz ilość określone zostały w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Main site or place of performance

Punkt Utrzymania Taboru Leszno, ul. Zacisze 1, 64-100 Leszno.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Traffic-monitoring equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 455,000 Pound Sterling

Norway : Inderøy - Electric vehicles

Norway

Value: Not specified

Germany : Wessling - Aircraft engines

Germany

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Railway Operators, Staff and Passengers' Expertise

Belgium

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Edinburgh - Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Ireland : Inchicore - Track rails

Ireland

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Tipper trucks

Norway

Value: Not specified