This tender in no longer available.

Tender description

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af Skolecenter Jetsmark.

Opgaven udbydes i begrænset licitation med udbud efter forhandling.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de 5 betydeligste sammenlignelig referencer, der er udført i løbet af de sidste 5 år. Med udført inden for de sidste 5 år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 5 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen.

Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m2, den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskabeller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen. Såfremt referencelisten/ referencelisterne inkluderer mere end 5 referencer, vil ordregiver inddrage de 5 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2, jf. ESPD del lV pkt. 1a (årsomsætning) og pkt. 4 (Egenkapital/finansielle nøgletal) samt resultat før- og efter skat (øvrige økonomiske og finansielle krav).

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD (ESPD i steps).

Oplysning / erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår (Erklæringen skal være underskrevet af virksomhedes ansvarlige).Procedure

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Dato
2020-08-28
Proceduretype
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

www.kfst.dk

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405708

[email protected]

www.klfu.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Electronic payment will be used
ja
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Yderligere oplysninger

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes på Ajour. ESPD’et skal udfyldes og uploades på Ajour sammen med den øvrige PQ-ansøgning. Se Tjeklisten.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

Ansøger skal vedlægge bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.

Ansøger skal vedlægge en kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med social, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontraktbaseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

28 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Aabybro

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Nærværende udbud omfatter en komplet hovedentreprise af skolecenter Jetsmark.

Det er hensigten at Skolecenter Jetsmark skal være et nyt samlings- og kulturcenter for lokalsamfundet.

Arkitekturen bæres af en overordnet arkitektonisk hovedidé og det har været afgørende for kvaliteten at ideen er fulgt hele vejen fra overordnet form til materialer og detaljer i samspil med bygningens anvendelse.

Skolen tilbyder både indvendige og udvendige fælles arealer, P pladser ankomstarealer mv. Den nye skole opføres som en 3 sporet skole, med integreret SFO-afdeling og plads til førskoleelever, med plads til ca. 620 elever fra 0-9 klasse og ca. 90 medarbejdere. Der skal ikke etableres idrætsfaciliteter, idet det forventes at Jetsmark hallen stiller disse faciliteter til rådighed. Den kommende skole erstatter de 2 nuværende i henholdsvis Kaas og Pandrup, der er en del af Skolecenter Jetsmark.

Main site or place of performance

Jetsmark Kirkevej 5

9490 Pandrup

Additional information

Det bemærkes at projektet udbydes som udbud med forhandling.

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://norconsult.ajoursystem.dk/Tender

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse, hvilket ligeledes gælder såfremt ansøger ikke kan få adgang til Ajoursystemet, kontakt da Ajour Support på +45 7022 0409.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Structural works

Malta

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified