This tender in no longer available.

Tender description

Udbud af kantine/frokostordning for Novafos på lokationen i Birkerød - kundeunderlag er 150 medarbejdere. Derudover servicering af mødeforplejning samt kaffeordning i huset. Se udbudsmaterialet for specifikationer.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår

Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af personale i forbindelse med indgåelse af kontrakt.Procedure

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dato
2020-08-13
Tidspunkt
14:00
Type of contest
Restricted

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er intet mæglingsorgan i Danmark.

x

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg

8800

[email protected]

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Yderligere oplysninger

Den ansøgende virksomhed skal selv holde sig orienteret om prækvalifikationen i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres. Hver ansøger kan alene indgive 1 ansøgning om prækvalifikation.

Den ordregivende myndighed vil ved udvælgelsen af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5 ansøgere som lever op til dokumentations- og mindstekravene, og som samlet set har de bedste kvalifikationer vurderet på baggrund af reference-/erfaringsliste i forhold til den udbudte opgave. Listen skal indeholde oplysning om kundenavn, kontraktperiode og opgavebeskrivelse.

Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Ansøgers og tilbudsgiveres omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende.

Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Valby

2500

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 55500000

Bidding information

Bidding deadline

13 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Birkerød

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud og med forhandlingsrunde. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at tildele leveringsaftalen, alene på baggrund af de indkomne forhandlingstilbud, til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomiske fordelagtige forhandlingstilbud.

Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eusupply.com/dsr.asp

Den ansøgende virksomhed skal selv tilmelde sig udbuddet og ansøge om prækvalifikation til udbuddet via CTM Systemet. Kun ansøgninger modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning til prækvalifikation. Såfremt den ansøgende virksomhed ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp

Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«. Når udbuddet er valgt, skal der besvares en række spørgsmål/vedhæftes relevante dokumenter inden ansøgningsfristen.

Main site or place of performance

Birkerød

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Harrogate - Procurement software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Norway : Haugesund - Accommodation cleaning services

Norway

Value: Not specified

Netherlands : The Hague - Local Hotel Services for Eurojust

Netherlands

Value: 2.4 million Euro

United Kingdom : Kidderminster - School catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - Restaurant and food-serving services

Ireland

Value: 28.0 million Euro

Norway : Lillehammer - Real estate services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Canteen services

Norway

Value: Not specified