This tender in no longer available.

Tender description

Den udbudte entreprise omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier.

Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode.

Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg.

Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår

AB18.

I entreprisekontrakten omfatter bestemmelser om:

— anvendelse af arbejdskraft, arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering

— forsinkelse og dagbod

— aftaleindgåelse er betinget af, at der opnås byggetilladelse samt af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse af skema B for projektet.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Oplysning om den økonomiske aktørs betydelige leverancer af den anførte type med beskrivelse af leverancen, herunder den økonomiske aktørs andel hvis leverancen er sket sammen med andre virksomheder, beløb, dato og modtager. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, men oplysningerne behandles samlet.

Referencer, der dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer, som den udbudte, der er afsluttet inden for de seneste 6 år før tilbudsfristen. 6 år er valgt for at give den nødvendige konkurrence.

Med tilsvarende leverancer forstås:

Projekter, hvor der er installeret mindst 500 m2 solceller på taget af én bygning efter bygningens opførelse.

Projekter, hvor der er installeret et eller flere batterier med en lagerkapacitet på mindst 14 kWh pr. batteri samtidig med, at batteriet er en del af et produktionsanlæg med solceller.

Referencerne anføres i ESPD'et og anses som udgangspunkt for endelig dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Såfremt referencerne ikke kan indeholdes i ESPD'et kan tilbudsgiver vedlægge et supplerende bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

- 3 projekter, hvor der er installeret mindst 500 m2 solceller på taget af én bygning efter bygningens opførelse og

- 3 projekter, hvor der er installeret et eller flere batterier med en lagerkapacitet på mindst 14 kWh pr. batteri samtidig med, at batteriet er en del af et produktionsanlæg med solceller.

Minimumskravene kan opfyldes i samme reference, såfremt begge kriterier for "tilsvarende leverance" er opfyldt; eller mindstekravene kan opfyldes ved separate referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
En positiv egenkapital i mindst 2 af de 3 seneste regnskabsår.
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier
Oplysning om tilbudsgivers samlede egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, såfremt tilbudsgiveren har været etableret i disse år (angives ligeledes i ESPD'et). Ved sammenslutninger af økonomiske aktører/virksomheder (konsortier) skal disse oplysninger opgives for hver enkelt økonomisk aktør/virksomhed.

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2020-08-24

10:00

Type of contest
Open
Dato
2020-08-24
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
10:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

www.klfu.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Yderligere oplysninger
For udbuddet gælder udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.
Precise information on deadline(s) for review procedures
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2 stk. 2. skal en klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jakobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

www.kfst.dk

Main CPV code 09331200

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Brøndby Strand

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Entreprisen omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier.

Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode.

Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg.

Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk. Disse 2 blokke er for adresserne Kisumparken 3 – 61 samt Kisumparken 63 – 73.

Main site or place of performance

Brøndby Strand

Description of options

1) Batterimoduler, komponenter, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.1.

2) Batterimoduler, komponenter, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.2.

3) Batterimoduler, montage, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt t 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.1.

4) Batterimoduler, montage, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.2.

5) Bimålere, således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1 og tilbudslistens P2.4.3.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Structural works

Malta

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified