This tender in no longer available.

Tender description

Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S udbyder, som begrænset udbud, vedligehold af forsyningens regnvandsbassiner, pumpestationer, renseanlæg, genbrugspladser og Feltengård i Favrskov Kommune. Udbuddet omfatter følgende:

- Slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på Feltengård,

- Friholdelse af ukrudt ved renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved bundrender i regnvandsbassiner ejet af ordregiver,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved fortovsarealer ved anlæg ejet af ordregiver,

- Klippe hæk og luge bede ved anlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på genbrugspladser ejet af Favrskov Affald A/S,

- Klippe hæk/buske ejet af Favrskov Affald A/S,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt på arealer ejet af Favrskov Affald A/S.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår
Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Dog indeholder kontrakten et krav om overholdelse af etik og socialt ansvar samt krav til arbejdsmiljø.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Det er et mindstekrav, at ansøger har mindst 1 relevant reference fra lignende opgaver.

Mindstekrav omfatter minimumskriterier overfor det udstyr og mandskab, der påtænkes at skulle udføre opgaven.

Tilbudsgivere, der ikke opfylder nedenstående krav, vil ikke komme i betragtning ved bedømmelse af tilbuddene:

- Tilbudsgiver skal som minimum anvende udstyr som kompakt traktor med klipper med minimum 400 dækmontage eller larvebåndsklipper samt buskrydder, ukrudtsbrænder og motorkost,

- Administrator (kontaktperson) for tilbudsgiver skal have minimum 5 års erhvervserfaring indenfor området samt have minimum 3 referencer fra tilsvarende opgaver for forsyninger eller kommuner,

- Driftsleder(e)/holdleder(e) for de hold, der udfører vedligeholdelsen skal have minimum 5 års erhvervserfaring indenfor området samt have minimum 3 referencer fra tilsvarende opgaver for forsyninger eller kommuner.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal derfor vedlægge:

- Referenceliste på tilsvarende opgaver, som ansøger og ansøgers eventuelle underleverandører har udført inden for de seneste 3 år.

Til referencerne oplyses:

- Ordregiver og kontaktperson ved denne,

- Tidspunktet for udførelsen af referencen,

- Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang,

- Der skal medsendes CV’er på ledende personale. Af CV’erne skal det fremgå hvilke opgaver de(n) ledende medarbejderne tidligere har løst, deres uddannelse og kompetencer, samt hvilke opgaver de(n) ledende medarbejdere skal løse i forbindelse med opgavetildelingen,

- Ordregiver vil minimum se CV’er på én kontaktperson (driftsleder) for aftalen. Den angivne driftsleder bliver kontaktperson aftalen under aftalens udførelse.

Ordregiver gør opmærksom på, at de medarbejdere, der bliver synliggjort i tilbuddet, bliver anset som nøglemedarbejdere, jf. udkast til kontrakt afsnit 24.2, nøglepersoner, der vil her blive lagt vægt på faglige kompetencer, omfanget af erfaring, samt at erfaringen er med udførsel af lignende arbejde,

- Beskrivelse af ansøgers kvalitetssikringssystem. Ansøger opfordres til at begrænse sin beskrivelse af kvalitetssikringssystemet til kun at omfatte det mest relevante i forhold til den udbudte opgave. Her indgår kun maksimalt 5 sider i udvælgelsen.

Her vægter det positivt såfremt virksomheden udøver egenkontrol, og at beskrivelsen indeholder en beskrivelse af hvorledes dette foretages. Det vægter ligeledes positivt, såfremt beskrivelsen indeholder en beskrivelse af hvorledes der sker udfyldelse og indsendelse af kontrolskema. Såfremt Ansøger er ISO-certificeret, kan udvælgelsen ikke blot ske på baggrund af et ISO-certifikatet; beskrivelsen af kvalitetssikringen skal overføres på den konkrete opgave.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår. Den årlige omsætning skal være på baggrund af lignende opgaver.

- Finansielle nøgletal: Ansøger skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår,

- Egenkapital: Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår.Procedure

Tilbud skal være gyldige indtil
2020-08-01
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Dato
2020-01-23
Type of contest
Restricted
Tidspunkt
12:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA

Supplerende oplysninger

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-12-16
Electronic payment will be used
ja
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Electonic ordering will be used
ja
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://naevneneshus.dk/

Electronic invoicing will be accepted
ja Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 2.5 million

Locations

Danmark, Hammel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 2.5 million

Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S udbyder, som begrænset udbud, vedligehold af forsyningens regnvandsbassiner, pumpestationer, renseanlæg, genbrugspladser og Feltengård i Favrskov Kommune. Udbuddet omfatter følgende:

- Slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på Feltengård,

- Friholdelse af ukrudt ved renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved bundrender i regnvandsbassiner ejet af ordregiver,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt ved fortovsarealer ved anlæg ejet af ordregiver,

- Klippe hæk og luge bede ved anlæg ejet af ordregiver,

- Slåning af arealer på genbrugspladser ejet af Favrskov Affald A/S,

- Klippe hæk/buske ejet af Favrskov Affald A/S,

- Fejning af og friholdelse for ukrudt på arealer ejet af Favrskov Affald A/S.

Envisaged number of candidates

3

Description of renewals

Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen maksimalt løber frem til den 30.4.2024.

Start

2020-05-01

Main site or place of performance

Favrskov Kommune

End

2022-04-30

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder egnethedskriterierne beskrevet ovenfor, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, der vurderes til at have de bedste og mest relevante referencer, de bedste og mest egnede medarbejdere ift. den udbudte opgave ud fra de vedlagte CV’er, samt den bedste beskrivelse af ansøgerens kvalitetssikringssystem. I udvælgelsen lægges der hovedsageligt vægt på slåning af arealer på regnvandsbassiner, pumpestationer og renseanlæg ejet af Favrskov Spildevand A/S. Der lægges ligeledes vægt på tidspunktet for referencens udførelse. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud. Disse 3 udvalgte ansøgere, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Floral arrangements

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.6 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Airport operation services

Ireland

Value: 600,000 Euro

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Support to Rewilding Europe and Partners on Strengthening and Developing Forest, Wetland and other Ecosystem-based Projects under the Natural Capital Finance Facility

Luxembourg

Value: 368,500 Euro

United Kingdom : Maidstone - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified