This tender in no longer available.

Tender description

Bomidtvest ønsker at opføre 38 stk. almene boliger i 6920 Videbæk. Projektet opføres i 3 punkthuse af hver 5 etager, på Bredgade 78-86 i Videbæk. De 3 punkthuse omfatter 8 stk. 2 værelsesboliger (bygning 1-3), og 30 stk. 3 værelsesboliger (bygning 1-3), i alt et boligareal på ca. 3 988m2 brutto. Herudover er der tilknyttet depotrum, kælder, altaner, trapperum og elevatorskakt. Projektet er placeret på en 6 338 m2 grund med flere eksisterende bygninger, der skal nedbrydes og byggemodnes som en del af totalentreprisen. På udenoms arealet skal der etableres 18-21 stk. P-pladser for hvert punkthus, affaldsområder med molokker, udendørs opholdsarealer, samt veje, stier og omlægning af vandløb.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver. Med formuleringen ”sammenlignelige” menes der primært på:

- Opgavens art og omfang

- Kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.)

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

For referencerne skal desuden angives afleveringsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 4 stk.) vedrørende lignende alment boligbyggeri og/eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 2 stk.) vedrørende arkitektprojektering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 2 stk.) vedrørende ingeniørprojektering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 100 mio. DKK inklusive moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 10 mio. DKK ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på. Ordregiveren vil i forbindelse med kontraktindgåelsen kræve solidarisk hæftelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal oplyse:

- Årsomsætning i de seneste 3 år

- Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

- Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.Procedure

Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
ja
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Dato
2020-08-19
Proceduretype
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
23:30

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

http://www.klfu.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Electronic payment will be used
ja
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. august 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 12. august 2020 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 4171500

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Ikast

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Totalentreprisen omhandler opførelse af 3 punkthuse, hver fordelt med en parterreplan samt stueplan til 3. sal. Bygningerne skal opføres på Bredgade i Videbæk, indeholdende i alt 38 almennyttige boliger. Fordelt med henholdsvis 13, 13 og 12 boliger i hver bygning.

Byggeriet af de 38 boliger, består af 5 forskellige boligtyper hvoraf der er 8 stk. 2 værelses og 30 stk. 3

værelses lejligheder. Ud over de 38 boliger der i de 3 bygningers parterreplan, disponeret plads til

teknik, cykelparkering samt depotrum.

Projektets samlede bruttoetageareal udgør 3 988 m

2

for boligerne inkl. fælles adgangsareal, dertil kommer et kælder samlet bruttoetageareal for kældre på 577 m

2

.

Bebyggelsen skal opføres på en grund der til projektet er sammenlagt af 6 eksisterende matrikler, hvor

der på de 4, skal nedrives eksisterende bebyggelse. Sammellægningen af de 6 matrikler er under udarbejdelse.

Terrænet omkring de 3 bygninger, skal disponeres til parkering, men skal ellers stå som grønne arealer, med eksisterende og nye træer og beplantning. Som en del af projektet skal der laves en omlægning af eksisterende vandløb på grunden, iht. anvisning fra RKSK-kommune.

Der konkurreres ikke på pris. Anlægssummen er angivet til 59 mio. DKK inkl. moms, derfor konkurreres der ikke på prisen men på bedste opfyldelse af bygherrens ønsker og krav på grundlag af de angivne underkriterier.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. nedenfor, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Ordregiver forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrer erfaring med lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, samt den tekniske kapacitet.

Envisaged number of candidates

5

Additional information

Tilbudsgiver skal opærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne.

Main site or place of performance

6920 Videbæk.

Award criteria

Arkitektur og funktionalitet

50

Teknisk kvalitet

30

Organisation og bemanding

20

0

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Construction work

Ireland

Value: 900,000 Euro

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Råde - Teaching equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of building installations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified