This tender in no longer available.

Tender description

Fsb ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

— Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring, bredbåndsnet og ansvarsforsikring

— Glas- og sanitetsforsikring

— Motorkøretøjsforsikring

— Arbejdsskadeforsikring

— Kollektiv ulykkesforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af betingelser

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et i Mercell, herunder erklære, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af de objektive udelukkelsesgrunde eller ej.

For at opfylde egnethedskriteriet skal tilbudsgiver erklære, hvorvidt tilbudsgiver har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark under punktet "Optagelse i et handelsregister".

The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
ja

Procedure

Betingelser for åbning af bud

2020-09-07

16:00

Type of contest
Open
Dato
2020-09-07
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tilbud skal være gyldige indtil
2021-03-31
Tidspunkt
16:00

Supplerende oplysninger

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-13
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

+45 33307799

http://www.naevneneshus.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Main CPV code 66510000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 1

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Fsb - Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring, bredbåndsnet og ansvarsforsikring

Value

DKK Not specified

Fsb - Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring, bredbåndsnet og ansvarsforsikring

Fsb ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor: Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring, bredbåndsnet og ansvarsforsikring.

Denne delaftale omfatter 4 forsikringsaftaler:

— Police 1: Bygningsforsikring

— Police 2: Løsøreforsikring

— Police 3: Teknisk forsikring

— Police 4: Ansvarsforsikring.

Der skal afgives tilbud på alle policer under denne delaftale.

Description of options

Der henvises til udbudsmaterialets kravspecifikation.

End

2024-12-31

Start

2021-01-01

Description of renewals

Forsikringsaftalen skal etableres for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x 1 år. Fsb ønsker at forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Fsb - Glas- og sanitetsforsikring

Value

DKK Not specified

Fsb - Glas- og sanitetsforsikring Fsb ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor glas- og sanitetsforsikring.

End

2024-12-31

Start

2021-01-01

Description of renewals

Forsikringsaftalen skal etableres for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x 1 år. Fsb ønsker at forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Fsb - Motorkøretøjsforsikring

Value

DKK Not specified

Fsb - Motorkøretøjsforsikring Fsb ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor motorkøretøjsforsikring.

End

2021-12-31

Start

2021-01-01

Description of renewals

Forsikringsaftalen skal etableres for en 1-årig periode med ret til forlængelse i op til 4 x 1 år. Fsb ønsker at forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Fsb - Arbejdsskadeforsikring

Value

DKK Not specified

Fsb - Arbejdsskadeforsikring Fsb ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor arbejdsskadeforsikring.

Description of options

Der henvises til udbudsmaterialets kravspecifikation.

End

2021-12-31

Start

2021-01-01

Description of renewals

Forsikringsaftalen skal etableres for en 1-årig periode med ret til forlængelse i op til 4 x 1 år. Fsb ønsker at forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Fsb - Kollektiv ulykkesforsikring

Value

DKK Not specified

Fsb - Kollektiv ulykkesforsikring Fsb - ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor kollektiv ulykkesforsikring.

End

2024-12-31

Start

2021-01-01

Description of renewals

Forsikringsaftalen skal etableres for en 3-årig periode med ret til forlængelse i op til 2 x 1 år. Fsb ønsker at forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2021.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Banking services

Norway

Value: 17.4 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Insurance services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Gateshead - Portfolio management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Euro

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling