This tender in no longer available.

Tender description

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ønsker ved nærværende udbud at indhente tilbud på et nyt beskæftigelsessystem, herunder anskaffelse, systemunderstøttelse, drift, uddannelse, support og vedligeholdelse.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133758837.aspx

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøger skal gennem reference dokumentere erfaring med at have leveret et beskæftigelsessystem til en kommune med minimum 50 000 indbyggere. Systemet skal være taget i brug.

Ved et beskæftigelsessystem forstås et IT-system, som:

— understøtter de lovbundne opgaver, kommuner er pålagt at varetage på beskæftigelsesområdet efter "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområde", "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" (LAB), "Lov om aktiv socialpolitik" (LAS) og "Integrationsloven" (INL),

— indeholder kontinuerlig lovmedholdelighed i kontraktperioden, samt

— understøtter den fulde sagsbehandling fra når en borger melder sig som ledig eller sygemeldes, til borgen er i permanent job, raskmeldt eller anden løsning.

Overtagelsesprøven for det leverede beskæftigelsessystem skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Fremgår ovenfor
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Fremgår ovenfor
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning (nettoomsætning) i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning (nettoomsætning) i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 50 000 000 DKK (ekskl. moms).

— Ansøger skal have en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som følger: (egenkapital / aktiver i alt) * 100.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen beregnes omsætningen som summen af ansøger og støttende enheders omsætning i hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som følger: (summen af ansøger og støttende enheders egenkapital / summen af ansøger og støttende enheders aktiver) * 100.

Er ansøger et konsortium beregnes omsætningen for hver af de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår som summen af virksomhedernes omsætning for det pågældende år. Soliditetsgraden beregnes som følger: (summen af konsortiepartnernes egenkapital / summen af konsortiepartnernes aktiver) * 100.Procedure

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
ja
Dato
2020-08-11
Proceduretype
ja
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-08-18
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Notice number in the OJ S
2020/S 024-053793
Tidspunkt
09:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

+45 33307799

http://www.naevneneshus.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Yderligere oplysninger
Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3. For så vidt angår § 137, stk. 1, nr. 3, er ansøgeren udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren indenfor de seneste 2 år har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 154.0 million

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 154.0 million

Københavns Kommunes jobcentre anvender et beskæftigelsessystem til at styrer sin beskæftigelsesindsats. Dette system skal fornyes. I den forbindelse ønsker ordregiver ved nærværende udbud at indhente tilbud på et nyt beskæftigelsessystem, herunder anskaffelse, systemunderstøttelse, drift, uddannelse, support og vedligeholdelse.

Ordregiver ønsker at indkøbe et standard beskæftigelsessystem, som understøtter jobcentrenes lovpligtige opgaver. Systemet forventes anskaffet som et standardsystem, som tilpasses ordregivers behov og arbejdsgange. Den nye aftale skal give ordregiver mulighed for løbende at indkøbe udvidelser og videreudvikling af systemet inden for bestemte definerede områder i takt med den teknologiske udvikling samt politiske og administrative beslutninger. Udviklingsbehovene omfatter både effektivisering af arbejdsgangene i jobcentrene og forbedret betjening af de jobsøgende og virksomhederne.

Det nye beskæftigelsessystem skal understøtte varetagelsen af de lovbundne opgaver, som kommunen er pålagt at varetage på området. En stor del af de lovbundne opgaver og registreringer mv. er beskrevet i bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet", https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211698 (primært afsnit II).

Ligeledes skal aktivloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, samt anden relevant lovgivning understøttes.

Løsningen skal varetage den fulde sagsbehandling fra en borger melder sig som ledig, til borgen er i permanent job eller anden løsning.

Følgende overordnede funktionalitet efterspørges i et nyt beskæftigelsessystem:

— Borgerregistreringer

— Virksomhedsregistreringer

— Konfigurerbar opsætning af brugerens brugergrænseflade

— Dokumentskabeloner med mulighed for, at ordregiver selv kan tilpasse til egne behov

— Udsendelse af brev til borgere og virksomheder

— Journalskabeloner med mulighed for, at ordregiver selv kan tilpasse til egne behov

— Journalisering af journaler og dokumenter i løsningen, inkl. aflevering til arkivering

— Opgaver og adviser

— Tilbud med pladsstyring

— Beslutnings- og sagsbehandlingsstøtte

— Rettighedsstyring

— Avancerede søgemuligheder

— Sygedagpengeområdet

— Integrationer til en række kommunale, fælleskommunale og statslige systemer.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Blandt de egnede ansøgere udvælges, på baggrund af de angivne referencer, de 3 ansøgere, som har de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås referencer for beskæftigelsessystemer, som beskrevet nedenfor, der opfylder flest muligt af følgende elementer:

— Baseret på et standardsystem

— Implementeret i en kompleks organisation

— Løbende gennemført videreudvikling (projekter) i henhold til den enkelte kundes behov.

Overtagelsesprøven for referencerne skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Ansøgerne kan angive op til 5 referencer.

Det vægtes mest positivt, hvis ansøger angiver 5 referencer, der opfylder alle ovenstående elementer. Det er dog mere væsentligt, at ansøger ved referencerne dokumenterer erfaring indenfor alle eller flest muligt af ovenstående elementer, end at der er angivet 5 referencer. Hvis der angives flere end 5 referencer, lægges alene de 5 første til grund.

Såfremt der er flere ansøgere med samme bedømmelse, foretages udvælgelsen blandt disse ud fra en kvalitativ bedømmelse af hvilken ansøger, der har de for det udbudte projekt mest sammenlignelige referencer.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af oplysninger i ESPD'et.

Ved et beskæftigelsessystem forstås et IT-system, som:

— understøtter de lovbundne opgaver, kommuner er pålagt at varetage på beskæftigelsesområdet efter "Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområde", "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" (LAB), "Lov om aktiv socialpolitik" (LAS) og "Integrationsloven" (INL).

— indeholder kontinuerlig lovmedholdelighed i kontraktperioden, samt

— understøtter den fulde sagsbehandling fra når en borger melder sig som ledig eller sygemeldes, til borgen er i permanent job, raskmeldt eller anden løsning.

Overtagelsesprøven for det leverede beskæftigelsessystem skal være bestået indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Envisaged number of candidates

3

Award criteria

Forretningsunderstøttelses og brugervenlighed

40 %

Leverancesikkerhed, samarbejde og leverandørens kompetencer

15 %

Support, vedligehold, videreudvikling samt uddannelse

15 %

Non-funktionelle krav

5 %

25 %

Description of renewals

2 x 24 måneder.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Huntingdon - System and support services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Southampton - Personnel services except placement and supply services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 995,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Financial consultancy services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Harrogate - Procurement software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified