This tender in no longer available.

Tender description

KAB ønsker på vegne af de i bilag 0 til rammeaftalen anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå 3 parallelle rammeaftaler om arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelse med 3 rådgivere. Projekterne kan forekomme i både almene boliger såvel som i byggeri og anlæg i øvrigt, som kan administreres af et alment forretningsførerselskab. De 3 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, forstået på den måde at den enkelte boligorganisation/boligafdeling har mulighed for - uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler - at indgå aftaler om totalrådgivning på baggrund af traditionelle udbud af konkrete projekter. KAB har, på vegne af de anførte boligorganisationer, i løbet af den sidste tid udbudt allerede yderligere 4 parallelle om andre områder inden for teknisk rådgivning. Nærværende rammeaftale vedrører således kun parallelle rammeaftaler om arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelse, jf. ovenfor.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punktII.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet.

Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 4 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, hvilket skal dokumenteres ved årsrapporterne fra de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret.

En ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge årsrapporterne. Et eksempel på en gyldig grund kan være, at en virksomhed er under stiftelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.Procedure

Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-09-11
Dato
2020-08-26
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Tidspunkt
12:00
Type of contest
Restricted

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://klfu.naevneneshus.dk/

Electronic invoicing will be accepted
ja
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-09
Electronic payment will be used
ja
Yderligere oplysninger

Hele processen for PQ-fasen er beskrevet her i udbudsbekendtgørelsen, men dokumentet, Udbudsbetingelser, beskriver tilbudsfasen. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger/tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål til PQ skal stilles senest den 10. august 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudsssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 4 år.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Electonic ordering will be used
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

http://www.kfst.dk

Main CPV code 71500000

Bidding information

Bidding deadline

26 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 36.0 million

Locations

Danmark, København

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 36.0 million

Kontrakten omfatter et fælles udbud. Der henvises til bilag 0 til rammeaftalen.

Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:

1) Håndtering/formidling af arbejdsmiljøkoordinering (P)

2) Granskning af udbudsprojekt

3) Afdækning af risikobehæftede forhold

4) Forhandling i forbindelse med tilbudsgivning

5) Fastlæggelse af styrende byggebudget efter kontraktindgåelse

6) Udarbejdelse/vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS)

7) Udarbejdelse/håndhævelse af arbejdsmiljøkoordinering (B)

8) Styring af en byggesag i stor-/fagentrepriser

9) Håndtering af tekniske forespørgsler fra udførende entreprenør(er)

10) Rekvisition af og opfølgning på totalrådgivers fagtilsyn

11) Håndtering af tvister i udførelsesfasen

12) Opfølgning på udførelsestidsplan samt sanktionsgivende terminer

13) Fremlæggelse af tidsplaner og ændringsøkonomi for beboerdemokrater

14) Forestå mangelgennemgang, opfølgning på mangler og afleveringsproces

15) Indsamling & vurdering af KS, D/V og ”Som udført” dokumenter

16) Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab

17) Forestå 1-års gennemgang & udbedring af mangler.

Når en boligorganisation eller en af boligorganisationens boligafdelinger ønsker at erhverve arbejdsmiljøhåndtering eller byggeledelsen under rammeaftalen, vil bygherren tildele enten via miniudbud eller ved direkte tildeling. Valget mellem de 2 tildelingsformer fremgår af udbudsmaterialet.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som rammekontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser for almene boliorganisationer. Der vil primært blive lagt vægt på, hvem der har de mest relevante erfaringer med arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelsesopgaver for almene boligorganisationer.

Ved sammenlignelige ydelser forstås opgaver, der er tilsvarende i:

1) Art (f.eks. rådgiverens rolle og funktionsbeskrivelse.)

2) Omfang (f.eks. størrelse og opgavens kompleksitet)

3) Indhold (f.eks. typer af delarbejder i opgaven).

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer af sammenlignelige ydelser, lægges der vægt på både bredden og dybden (kvantitet og kvalitet) af de ydelser under arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelse, som oplistet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), som arbejdsmiljøkoordinator/byggeleder har beskrevet i sine referencer.

Vedlagte referencer skal være udført inden for de sidste 3 år og vedrøre afsluttede projekter, dvs. ikke igangværende projekter.

For alle referencer skal være anført kontaktperson inkl. telefonnummer hos bygherre, sådan at ordregiver har mulighed for at indhente supplerende oplysninger.

Referencer bør efter bygherrens opfattelse ikke fylde mere end ca. 2 A4 sider pr. reference.

Envisaged number of candidates

6

Main site or place of performance

København V

SIMILAR TENDERS

Norway : Drammen - Drawing and painting software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Steinkjer - Construction project management services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Engineering design services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified