Tender description

Med dette udbudsmateriale ønsker Lolland Kommune at indhente tilbud på scanning (digitalisering) af arkiv på Teknik- og Miljømyndighedens område. Lolland Kommune ønsker at indgå kontrakt med én leverandør som forestår hele opgaven.Procedure

Type of contest
Open
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Notice number in the OJ S
2018/S 164-374732

Supplerende oplysninger

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

+45 33307799

http://www.klfu.dk

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2019-01-31 Main CPV code 79999100

Award details

This tender awarded a total of DKK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

DKK 1.3 million

Locations

Danmark, Maribo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 1.3 million

Den samlede opgave består, udover selve scanningen, af en række tilknyttede ydelser i forbindelse med udførelse af opgaven, herunder transport af dokumenter og bortanskaffelse. Leverandøren skal inden afgivelse af sit tilbud selv måle lageret op, i det der ikke forefindes eksisterende opmåling. Efter gennemført scanning skal leverandøren være behjælpelig med at overdrage hele materialet til elektronisk arkiv.

Opgaven ønskes påbegyndt hurtigst muligt efter kontraktindgåelse med vindende leverandør, og med en løbetid på 6-9 måneder for selve scanningen.

Formålet med opgaven er, at Lolland Kommune får en digital og tidssvarende løsning til arkivet som kan lette medarbejdernes arbejde. På sigt er det hensigten, at borgere også selv kan tilgå materialet direkte.

Lolland Kommune ønsker en økonomisk attraktiv løsning, med en leverandør der er villig og i stand til at leverer en pålidelig service og kvalificeret niveau på det indscannede materiale. Leverandøren skal være i dialog med kommunens medarbejdere igennem hele processen, samt have forståelse for, at kommunens hverdag skal fungerer ved siden af leverandørens arbejde på opgaven. Det vil sige, at der kan komme forespørgsler der imødekommes og dokumenter der skal findes imens leverandøren arbejder med indscanning af arkivet.

Arkivet besigtiges og opmåles af leverandøren inden dennes afgivelse af tilbud, og består af dokumenter af varieret størrelse, form og tilstand. Der må forventes at kunne forekomme pletter, folder, clips e. lign. som leverandøren skal tage hensyn til ved scanningen.

Main site or place of performance

Lolland Kommune

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Computer training services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 330,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Recruitment services

Ireland

Value: 500,000 Euro

Norway : Ålesund - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Asker - Software package and information systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Project management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone