This tender in no longer available.

Tender description

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Kontraktudførelsesvilkår

Der henvises til udkast til kontrakt, serviceaftale og reparationsaftale.

Kontrakten indeholder i forbindelse med service og reparation særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for leverandøren og eventuelle underleverandører.

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperiodens løbetid opretholde en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. for person- og tingskade.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit del IV, afsnit α.

Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD afsnit del IV, afsnit α, at opfylde følgende udvælgelseskriterier:

- Virksomhedens referencer

En liste med de 3-5 betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

2 relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt forstås følgende:

- Brugte udkørselsmaskiner.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er tilkendegivet i ESPD del IV.

Tilbudsgiver skal sende en liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om 2 relevante referencer pr. delaftale fra leverancer af lignende varer inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

1. En samlet omsætning på mindst 2 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

2. En positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er tilkendegivet i ESPD Del IV, afsnit α.

Ad 1. Erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ad 2. Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit del IV, afsnit α.

Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD afsnit del IV, afsnit α, at opfylde følgende udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.Procedure

Betingelser for åbning af bud

2020-08-20

12:00

Type of contest
Open
Dato
2020-08-20
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Tolboden 2

Viborg

8800

+45 72405600

[email protected]

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Yderligere oplysninger

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: [email protected] eller telefon +45 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbud på anskaffelsespris for den brugte udkørselsmaskine må ikke være højere end 1 800 000 DKK inkl. levering (til den af ordregiver anviste adresse på Sjælland), gebyr og afgifter, men ekskl. moms. Tilbud, der overstiger denne pris, vil blive afvist som ukonditionsmæssigt.

Ordregiver frabeder sig, at tilbudsgiver vedlægger tilbuddet brochurer og lignende beskrivelse og/eller salgsmateriale. Ordregiver gør udtrykkeligt opmærksom på, at hvis brochurer og lignende beskrivelse og/eller salgsmateriale alligevel er medsendt, vil der blive set bort fra det ved udvælgelse og evaluering, og det vil således ikke indgå i tilbudsgivers tilbud.

Der afholdes orienteringsmøde den 11. august 2020, kl. 10.00 til 12.00 på følgende adresse: Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 8.8.

Tilmelding til [email protected] senest fredag den 7. august 2020.

Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

https://www.kfst.dk/

Main CPV code 16600000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

DKK 1.8 million

Locations

Danmark, Randbøl

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK 1.8 million

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav.

Levering af udkørselsmaskinen skal ske hurtigst muligt og senest den 15. december 2020 på den af Naturstyrelsen anviste adresse på Sjælland. Leverandøren er dog tilsikret en leveringsfrist på 3 mdr. fra dato på kontraktens underskrift af begge parter.

Start

2020-09-15

Main site or place of performance

Leveringsted: Sjælland

Award criteria

Maskinens teknik

15 %

Førerkomfort

15 %

Driftstimer

25 %

45 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - Mowers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Kristiansand - Repair and maintenance services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Telephone network maintenance services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Prilep - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar