This tender in no longer available.

Tender description

Opgaven omfatter transport af indsamlede genanvendelige materialer fra omlastestationen ved Sønderborg og til modtageanlæggene. Der skal udføres i alt ca. 500 transporter på forvogn og hænger om året.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Referencer vedrørende transport af containere.

Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysningerne fremgår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har min. 1 reference i perioden 2017-2020 med minimum 250 regelmæssige transporter mellem faste lokaliteter.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves

- Egenkapital på minimum 0,5 mio. DKK for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår eller

- Soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier

1) Finansielle nøgletal i form af egenkapital på minimum 0,5 mio. DKK for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgrad på minimum 10 % for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Soliditetsgrad beregnes efter formlen: Egenkapital x 100 / aktiver.

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed, fordi virksomheden er ny på markedet, nyetableret eller lignende, angives den dato, hvor virksomheden er etableret, og økonomisk og finansiel kapacitet svarende til mindstekravet skal dokumenteres på anden vis (åbningsbalance eller lignende relevante dokumenter), som vil blive underlagt en konkret vurdering i forhold til, om det er passende dokumentation for en økonomisk og finansiel formåen, der kan sidestilles med de anførte mindstekrav.Procedure

Betingelser for åbning af bud

2020-08-19

12:00

Tilbudsgiverene har ikke adgang til overværelse af åbningen af tilbuddene.

Type of contest
Open
Dato
2020-08-19
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DA
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja
Tilbud skal være gyldige indtil
2021-02-19
Tidspunkt
12:00

Supplerende oplysninger

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-10
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
nej
Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud

Nævnenes Hus, Toldboden 2

Viborg

8800

+45 35291000

[email protected]

+45 33307799

http://www.klfu.dk

Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

Valby

2500

+45 41715000

[email protected]

+45 41715100

http://www.kfst.dk

Main CPV code 90512000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Danmark, Sønderborg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

DKK Not specified

Opgaven omfatter transport af indsamlede genanvendelige materialer fra omlastestationen ved Sønderborg og til modtageanlæggene. Der skal udføres i alt ca. 500 transporter på forvogn og hænger om året.

Description of options

Option på udlejning af transportcontainere til Sønderborg Affald A/S.

End

2023-09-30

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Sønderborg Kommune

Description of renewals

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 15 måneder.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone