Tender description

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация“ и включва 13 (тринадесет) обособени позиции, описани в Техническата спецификация.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя, за съответните продукти, включени в Техническата спецификация.

Предвидените количества от продукти в Техническата спецификация са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на определените количества в Техническата спецификация от съответните продукти.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.Процедура

Вид на конкурса
Open
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2017/S 191-390894

Допълнителна информация

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-01-02
Precise information on deadline(s) for review procedures

Решение VII-18-12/15.12.2017 г.

Крайният срок за подаване на жалби е 25.12.2017 г.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Main CPV code 39831200

Award details

This tender awarded a total of BGN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

4 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди.

Value

BGN Not specified

Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди.

Доставка на Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди — количествата са съгласно техническата спецификация.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Main site or place of performance

Гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Worthing - Methanol

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Chemical products

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone

Cyprus : Nicosia - Fireworks

Cyprus

Value: Not specified

Norway : Kongsvinger - Sulphate of aluminium

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Road-maintenance materials

Ireland

Value: 800,000 Euro

United Kingdom : Halifax - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Technical assistance services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone