Tender description

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация“ и включва 13 (тринадесет) обособени позиции, описани в Техническата спецификация.
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на Възложителя, за съответните продукти, включени в Техническата спецификация.
Предвидените количества от продукти в Техническата спецификация са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на определените количества в Техническата спецификация от съответните продукти.
* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2017/S 191-390894
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures
Решение VII-18-12/15.12.2017 г. Крайният срок за подаване на жалби е 25.12.2017 г.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-01-02
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 София 1000 +359 29884070 cpcadmin@cpc.bg +359 29807315 http://www.cpc.bg Main CPV code 39831200

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

4 Jan 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди.

Value

BGN Not specified

Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди. Доставка на Дезинфектанти за сауна, солариум и фитнес уреди — количествата са съгласно техническата спецификация.
Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.
* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

Main site or place of performance

Гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

SIMILAR TENDERS

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone

Chemical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 336,000 Pound Sterling

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Fine and various chemical products

Denmark

Value: 420.0 million Danish Krone

Fine and various chemical products

Denmark

Value: 420.0 million Danish Krone

Gases

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Hygiene monitoring and testing equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 845,000 Pound Sterling