This tender in no longer available.

Tender description

Предмет на поръчката: доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД . Диагностичните реактиви и консумативи, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Диагностични реактиви и консумативи“. Номенклатурите диагностични реактиви и консумативи, необходими за дейността на клинична, микробиологична и патологоанатомична лаборатория са обозначени със собствен пореден номер, подробно описани по вид, мерна единица и съответното им количество в техническата спецификация. Възможно е представяне на оферти за една или повече от номенклатурите, включени в предмета на обществената поръчка.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под сходни доставки следва да се разбира доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на лечебни заведения. За доказване на това обстоятелство участникът следва да попълни в еЕЕДОП информация за извършените доставки, от която да е видно получателят на доставката, начална и крайна дата, видът на диагностичните реактиви и консумативи.

Списък и кратко описание на условията

Минимални изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

1. Да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия и да е вписан в Регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата на търговците на едро. Участниците следва да посочат в ЕЕДОП, че притежават валидно разрешение за търговия с медицински изделия по чл. 79 от ЗМИ. Чуждестранните участници да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Необходимата регистрация/вписване на чуждестранния участник следва да се направи преди подписването на договора от избрания изпълнител.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Не се използва.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1.1. Да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под сходни доставки следва да се разбира доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на лечебни заведения. За доказване на това обстоятелство участникът следва да попълни в еЕЕДОП информация за извършените доставки, от която да е видно получателят на доставката, начална и крайна дата, видът на диагностичните реактиви и консумативи.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участниците, определени за изпълнители, да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-06-04
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
16:00
Условия за отваряне на офертите

2018-06-05

10:00

Заседателната зала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД, гр. София, бул. „Македония“ № 38.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и следното обстоятелство:

— е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключен извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен,

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора,

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в настоящата процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-05-18
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 33694000

Bidding information

Bidding deadline

4 Jun 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 290,000

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 290,000

В срока на договора се извършват периодични доставки на диагностични реактиви и консумативи въз основа на писмени заявки от възложителя в рамките на договорените количества по номенклатури, представени в техническата спецификация — Приложение 1 от документацията и в съответствие с оферираните единични цени.

Main site or place of performance

Лабораториите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД в гр. София, бул. „Македония“ № 38.

SIMILAR TENDERS

Norway : Fredrikstad - Medical aids

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Pharmaceutical products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Steriliser

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 200,000 Euro

North Macedonia : Skopje - X-ray contrast media

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 195,600 Euro

North Macedonia : Skopje - Diagnostic agents

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 14.5 million Denar

Norway : Vadsø - Nuclear and radiological protection clothing

Norway

Value: Not specified