This tender in no longer available.

Tender description

Zie II.2.4

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Eventuele minimumeisen

1. Een referentielijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, minimaal 5, met vermelding van het type reststof dat werd verwerkt/gestort, de uitvoeringsdata en de naam en contactgegevens van de producent.

2. Afschrift van de milieuvergunning met duidelijke vermelding van de geldigheidsduur.

3. Een geldig ISO 14001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op gebied van milieumanagementsysteem.

4. Het recentste ijkattest van de weegbrug

5. Technische beschrijving van de installatie(s) nodig voor deze opdracht

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

* De inschrijver legt het door hen ingevulde en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.06.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.06.2016.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is.
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

1. Een referentielijst van de voornaamste diensten.

2. Milieuvergunning

3. Behaalde certificaten

4. Ijkattest weegbrug

5. Technische beschrijving/toelichting

Eventuele minimumeisen
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-09-04
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot
2018-12-03
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-09-04

10:00

IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Rechtbank van eerste aanleg, arrondissement Brugge

nvt

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 90513400

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Brugge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Verwerken/storten van vliegas type I en type II afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie IVBO te Brugge

Description of renewals

Niet gespecifieerd

Main site or place of performance

IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified