This tender in no longer available.

Tender description

De opdracht “Seine-Schelde: Studie doortocht Leie Menen” heeft als doel een, op basis van eerder uitgevoerd studiewerk, gekozen voorkeursalternatief voor de doortocht van de Leie in Menen verder te bestuderen, uit te werken tot op aanbestedingsniveau en de uitvoering van de werken op te volgen. Het gekozen voorkeursalternatief omvat o.a. volgende zaken:

— Herbouw van de brug in de Rijselstraat op een vrije hoogte van 7,00 m om 3 lagen containervaart mogelijk te maken,

— Verbreding, rechttrekking en verdieping van de vaarweg om deze om te vormen van een klasse IV-waterweg (1 350 ton) naar een klasse Vb-waterweg (4 500 ton),

— Bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug afwaarts van het centrum van Menen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Zie bestek.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Perceel 1:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door voorlegging van de volgende documenten:

1) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De jaarlijkse minimumomzet dient minimaal 2 000 000 EUR te bedragen.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Perceel 2:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door voorlegging van de volgende documenten:

1) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De jaarlijkse minimumomzet dient minimaal 500 000 EUR te bedragen.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-05-15

09:30

Merelbeke

Plaatselijke tijd
09:30
Datum
2018-05-15
Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
De opdracht valt onder de GPA
ja

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-04-10
Beroepsinstantie

Raad van State

Brussel

Nadere inlichtingen

— de bijlagen bij bestek 16EGGE1707 dienen opgevraagd te worden bij [email protected] (+32 92921275),

— uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2

o

Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

— De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

15 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

België, Merelbeke

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Perceel 1

Value

EUR Not specified

Perceel 1

De opdracht “Seine-Schelde: Studie doortocht Leie Menen” heeft als doel een, op basis van eerder uitgevoerd studiewerk, gekozen voorkeursalternatief voor de doortocht van de Leie in Menen verder te bestuderen, uit te werken tot op aanbestedingsniveau en de uitvoering van de werken op te volgen. Het gekozen voorkeursalternatief omvat o.a. volgende zaken:

— Herbouw van de brug in de Rijselstraat op een vrije hoogte van 7,00 m om 3 lagen containervaart mogelijk te maken,

— Verbreding, rechttrekking en verdieping van de vaarweg om deze om te vormen van een klasse IV-waterweg (1 350 ton) naar een klasse Vb-waterweg (4 500 ton),

— Bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug afwaarts van het centrum van Menen.

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in 1 of meerdere malen met een maximale looptijd van 3 jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

Cost criterion

kwaliteit van de offerte

60

Yes

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 – 2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) - projecttitel ‘S

Main site or place of performance

Menen.

Perceel 2

Value

EUR Not specified

Perceel 2

De opdracht “Seine-Schelde: Studie doortocht Leie Menen” heeft als doel een, op basis van eerder uitgevoerd studiewerk, gekozen voorkeursalternatief voor de doortocht van de Leie in Menen verder te bestuderen, uit te werken tot op aanbestedingsniveau en de uitvoering van de werken op te volgen. Het gekozen voorkeursalternatief omvat o.a. volgende zaken:

— Herbouw van de brug in de Rijselstraat op een vrije hoogte van 7,00 m om 3 lagen containervaart mogelijk te maken,

— Verbreding, rechttrekking en verdieping van de vaarweg om deze om te vormen van een klasse IV-waterweg (1 350 ton) naar een klasse Vb-waterweg (4 500 ton),

— Bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug afwaarts van het centrum van Menen.

Description of renewals

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van 3 jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

Cost criterion

kwaliteit van de offerte

40

Yes

EU-programma ‘CEF-Transport MAWP 2014 – 2020’ (MAWP = Multi-Annual Work Programme) - projecttitel ‘S

Main site or place of performance

Menen

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Luxembourg : Schuttrange - Urban planning and landscape architectural services

Luxembourg

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Feasibility study, advisory service, analysis

Cyprus

Value: 300,000 Euro

Norway : Oslo - Counselling services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

Norway : Strømmen - Architectural and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Project and design preparation, estimation of costs

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling