Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks) wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jak i serwisem gwarancyjnym dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części.

Część nr 1 – urządzenia małe: drukarka mała kolor – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 do zastosowań biurowych: szacunkowa liczba 150 sztuk

Część nr 2 – urządzenia średnie: drukarka średnia kolor – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 do zastosowań biurowych: szacunkowa liczba 120 sztuk

Część nr 3 – urządzenia duże: drukarka duża kolor – urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 do zastosowań biurowych: szacunkowa liczba – 30 sztukProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2017/S 146-302755

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-24
Informacje dodatkowe
W pkt. II 1.7 - Całkowita wartość zamówienia oraz pkt. V. 2.4 - Początkowa szacunkowa wartość zamówienia/części wykazana została szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji +20 %. Natomiast w pkt. V. 2.4 - Całkowita końcowa wartość umowy/części wykazana została wartość zamówienia podstawowego na jakie zawarta została umowa.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30232110

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.0 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Urządzenia małe: drukarka mała kolor

Value

PLN Not specified

Urządzenia małe: drukarka mała kolor

Przedmiotem zamówienia w 1 Części jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych-kolorowe małe A4 do zastosowań biurowych wraz z systemem do obsługi i serwisem gwarancyjnym. Szacunk. liczba 150 szt. Za fabrycznie nowe urządzenia rozumie się te wyprodukowane maks. do 6 mc. przed poszczególną dostawą. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na okres 60 mies.od dnia dostarczenia urządzenia. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w lokalu Zamawiającego, czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego po otrzymanym zgłoszeniu. Zgłoszenia w ramach help desk będą przyjmowane telefonicznie i przez e-mail, w ramach systemu HelpDesk udostępnionego przez Zamawiającego. Urządzenia muszą posiadać: możliwość skanowania i kopiowania dwustronnego, skanowania dokumentów do plików o formatach: JPG, PDF, TIFF; min.technologię wydruku: druk laserowy lub LED; możliwość zarządzania urządzeniem zdalnie i lokalnie z poziomu menu administratora; wyposażone w czytnik wielosystemowy Multi Reader dla kart zbliżeniowych obsługujący co najmniej dwa standardy: MIFARE i UNIQUE (montaż czytnika kart nie może powodować utraty gwarancji). Urządzenia muszą zostać dostarczone jako gotowe do pracy, tj. muszą być wyposażone w pełnowartościowe materiały eksploatacyjne (niedopuszczalne jest dostarczenie urządzeń z materiałami eksploatacyjnymi tzw. startowymi); posiadać wszelkie potrzebne wyposażenie dodatkowe, konieczne do uruchomienia urządzenia; wyposażone w instrukcję obsługi w j. polskim (dla użytkownika); być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa obejmuje wniesienie sprzętu do wskazanych miejsc przez Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia sprzętu obciążają Wykonawcę; Urządzenia muszą współpracować oprogramowaniem Zamawiającego, SafeCom oraz muszą posiadać następujące licencje SafeCom: SafeCom Go, SafeCom Pull, SafeCom Tracking, SafeCom Rule Base Printing, SafeCom ID Device, które są objęte 5-letnim wsparciem producenta – SafeCom Maintenance. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego dla SafeCom, Sprint Capture i ReportMailer. Szybkość druku w mono i kolor, tryb draft Min. 35 stron formatu A4/min.

Rozdzielczość rzeczywista druku min. 600x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony - kolor/mono nie więcej niż 11 s.

Podajniki papieru 2 podajniki o łącznej pojemności min. 600 arkuszy w tym podajnik ręczny na 50 arkuszy

Moduł druku dwustronnego – automatyczny tak

Obsługiwane formaty papieru Min. A4

Odbiornik papieru: min. 250 arkuszy przy gramaturze 75 g/m

2

Pamięć: Min. 2GB MB, dysk twardy min. 250GB

Używane języki druku: PCL 6, PCL 5, Postscript 3, PDF lub emulacje

Obciążenie mies./cyklu życia urządzenia:nie mniej niż 5 000 stron/mc/nie mniej niż 300 000 stron

Interfejsy USB 2.0,10/100/1000 Base-TX

Skaner: kolorowy, płaski o rozdzielczości optycznej minimum 600x600 dpi, dwustronny jednoprzebiegowy

Skanowanie sieciowe: E-mail, FTP, Folder sieciowy, USB,

Podajnik dokumentów do skanera: automatyczny, z automatyczną obsługą dokumentów dwustronnych, na min. 50 arkuszy

Szybkość faksu 33,6 kb/s

Panel sterowania: Dotykowy, min.7”, w j. polskim

Sterowniki: płyta CD ze sterownikami w j. polskim dla Windows 2003/2008R2/2012R2/7/8

Obsługiwana gramatura nośników:60-190g/m2

Do każdego urządzenia należy dostarczyć dodatkowo zestawy(C,M,Y,BK)tonerów każdy zestaw na minimum 36000 wydruków mono oraz 24000 wydruków kolorowych. Tonery muszą być całkowicie nowe, nieużytkowane wcześniej i nieregenerowane, wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń, nie powodujące utraty gwarancji producenta na sprzęt. Wykonawca wskaże adres strony internetowej producenta potwierdzający wydajność oferowanego tonera lub dołączy oświadczenie producenta o wydajności tonera.

Main site or place of performance

Miejscem dostaw są lokalizacje PSG Sp. z o.o. na terenie całej Polski, w których wykonywana będzie instalacja i serwis gwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych.

Award criteria

Parametry techniczne urządzeń

10 %

Parametry środowiskowe

10 %

Parametry danych udostępnianych

5 %

Parametry konfiguracji i instalacji zdalnej urządzeń

5 %

70 %

Description of options

Zamawiający zastrzegł prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż o 20 % ilości urządzeń wielofunkcyjnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i świadczeniem usług serwisowych gwarancyjnych w zakresie każdej części Zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Umowy.

Urządzenia średnie: drukarka średnia kolor

Value

PLN Not specified

Urządzenia średnie: drukarka średnia kolor

Przedmiotem zamówienia w Części 2, jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych średnich - A3 do zastosowań biurowych wraz z systemem do obsługi, z serwisem gwarancyjnym. Szacunk. liczba 120 szt. Za fabrycznie nowe urządzenia rozumie się te wyprodukowane maks. do 6 mc. przed poszczególną dostawą. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamów. udzieli Zamawiającemu gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na okres 60 mies. od dnia dostarczenia urządzenia. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w lokalu Zamawiającego,czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego po otrzymanym zgłoszeniu. Zgłoszenia w ramach help desk będą przyjmowane telefonicznie i e-mail, w ramach systemu HelpDesk Wykonawcy udostępnionego Zamawiającemu. Urządzenia muszą posiadać: możliwość skanowania i kopiowania dwustronnego, skanowania dokumentów do plików o formatach:JPG, PDF, TIFF; minimalną technologię wydruku: druk laserowy lub LED; możliwość zarządzania urządzeniem zdalnie i lokalnie z poziomu menu administratora; możliwość podłączenia finisher’a; wyposażone w czytnik wielosystemowy MultiReader dla kart zbliżeniowych obsługujący co najmniej dwa standardy: MIFARE i UNIQUE (montaż czytnika kart nie spowoduje utraty gwarancji). Urządzenia muszą: zostać dostarczone jako gotowe do pracy, muszą być wyposażone w pełnowartościowe materiały eksploatacyjne (niedopuszczalne jest dostarczenie urządzeń z zainstalowanymi materiałami eksploatacyjnymi tzw. startowymi); posiadać wszelkie potrzebne wyposażenie dodatkowe, konieczne do uruchomienia urządzenia, instrukcję obsługi w j.polskim (dla użytkownika); być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa obejmuje również wniesienie sprzętu do wskazanych miejsc przez Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu, rozładunku i wniesienia wyżej wymienionego sprzętu obciążają Wykonawcę; Urządzenia muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, SafeCom oraz muszą posiadać następujące licencje SafeCom: SafeCom Go, SafeComPull, SafeCom Tracking, SafeCom Rule Base Printing, SafeCom ID Device, które są objęte 5 letnim wsparciem producenta – SafeCom Maintenance. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego dla SafeCom,Sprint Capture i ReportMailer. Szybkość druku w mono/kolor: Min. 30 strony formatu A4/min.

Rozdziel. rzeczywista druku: min. 600x600 dpi

Czas wydruku 1-szej strony - kolor/mono nie więcej niż 11s.

Podajniki papieru: min. 4 podajniki na papier w tym ręczny na 100 arkuszy,

Moduł druku 2-stronnego: Tak

Obsługiwane formaty papieru: min. A3

Odbiornik papieru: min. 250 arkuszy przy gramat. 75g/m

2

Pamięć: min.2GB, dysk twardy min. 250GB

Używane języki druku PCL6, PCL5 Postscript 3, PDF lub emulacje

Obciążenie mies./cyklu życia urządzenia:nie mniej niż 10 000 stron/mc/nie mniej niż 600 000 stron

Interfejsy: USB,10/100/1000 Base-TX

Skaner:kolorowy, płaski o rozdzielczości opt. min. 600x600 dpi, dwustronny jednoprzebiegowy

Skanowanie sieciowe:E-mail,FTP,Folder sieciowy,USB

Podajnik dokumentów do skanera:automatyczny, z automatyczną obsługą dokumentów 2-stronnych, na min.100 arkuszy

Szybkość faksu 33,6 kb/s

Panel sterowania: Dotykowy, min. 8",w j. polskim

Instr. obsługi w j. polskim

Sterowniki: płyta CD ze sterownikami w j. polskim dla Windows 2003/2008R2/2012R2/7/8

Wymagania dodatk. Obsługiwana gramat. nośników: 60-190 g/m

2

Do każdego urządzenia dostarczone będą: zestawy (C,M,Y,BK) tonerów każdy zestaw na min. 75 000 wydruków mono i 45 000 wydruków kolor. Tonery muszą być całkowicie nowe, nieużytkowane wcześniej inieregenerowane, wyproduk. przez producenta oferowanych urządzeń, nie może powodować utraty gwarancji producenta na sprzęt. Wykonawca wskaże adres strony internetowej producenta potwierdzający wydajność tonera lub dołączy oświadczenie producenta wydajności.

Main site or place of performance

Miejscem dostaw są lokalizacje PSG Sp. z o.o. na terenie całej Polski, w których wykonywana będzie instalacja i serwis gwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych.

Award criteria

Parametry techniczne urządzeń

10 %

Parametry środowiskowe

10 %

Parametry danych udostępnianych

5 %

Parametry konfiguracji i instalacji zdalnej urządzeń

5 %

70 %

Description of options

Zamawiający zastrzegł prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż o 20 % ilości urządzeń wielofunkcyjnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i świadczeniem usług serwisowych gwarancyjnych w zakresie każdej części Zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Umowy.

Urządzenia duże: drukarka duża kolor

Value

PLN Not specified

Urządzenia duże: drukarka duża kolor

Przedmiotem zamówienia w Części 3, jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych dużych - A3 do zastosowań biurowych wraz z systemem do obsługi, i serwisem gwarancyjnym. Szacunk. liczba 30 sztuk. Za fabrycznie nowe urządzenia rozumie się te wyprodukowane maks. do 6 mc. przed poszczególną dostawą. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamów. udzieli Zamawiającemu gwarancji przez autoryzowanego przedstawiciela producenta na okres 60 mies. od dnia dostarczenia urządzenia. Serwis gwarancyjny musi być świadczony w lokalu Zamawiającego, czas reakcji serwisu: do końca następnego dnia roboczego po otrzymanym zgłoszeniu. Zgłoszenia w ramach help desk będą przyjmowane telefonicznie i e-mail, w ramach systemu HelpDesk Wykonawcy udostępnionego Zamawiającemu. Urządzenia muszą posiadać: możliwość skanowania i kopiowania 2-stronnego, skanowania dokumentów do plików o formatach: JPG, PDF, TIFF; minimalną technologię wydruku: druk laserowy lub LED; możliwość zarządzania urządzeniem zdalnie i lokalnie z poziomu menu administratora; możliwość podłączenia finisher’a; wyposażone w czytnik wielosystemowy MultiReader dla kart zbliżeniowych obsługujący co najmniej dwa standardy: MIFAREi UNIQUE (montaż czytnika kart nie może powodować utraty gwarancji). Urządzenia muszą: zostać dostarczone jako gotowe do pracy, tj. muszą być wyposażone w pełnowartościowe materiały eksploatacyjne (niedopuszczalne jest dostarczenie urządzeń z zainstalowanymi materiałami eksploatacyjnymi tzw. startowymi) i posiadać wszelkie potrzebne wyposażenie dodatk., konieczne do uruchomienia urządzenia; być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa obejmuje również wniesienie sprzętu do wskazanych miejsc przez Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu, rozładunku oraz wniesienia sprzętu obciążają Wykonawcę; Urządzenia muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, SafeCom oraz muszą posiadać następujące licencje SafeCom: SafeCom Go, SafeComPull, SafeCom Tracking, SafeCom Rule Base Printing, SafeCom ID Device, które są objęte 5 letnim wsparciem producenta – SafeCom Maintenance. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego dla SafeCom,Sprint Capture i ReportMailer. Szybkość druku w mono i kolorze, tryb draft: min. 45 stron formatu A4/min.

Rozdzielczość rzeczyw. druku: min. 1 200x1 200 dpi

Czas wydruku 1-szej strony-kolor/mono: nie więcej niż 12 s.

Podajniki papieru: min. 4 podajniki na papier w tym ręczny na 100 arkuszy

Moduł druku dwustronnego:Tak

Obsługiwane formaty papieru: min. A3

Odbiornik papieru: min. 500 arkuszy przy gramaturze 75g/m

2

Pamięć: Min. 2GB, dysk twardy min.250 GB

Używane języki druku: PCL6, PCL5, Postscript 3 lub emulacje

Obciążenie miesięczne/cyklu życia urządzenia: nie mniej niż 20 000 stron/mc/ nie mniej niż 1 200 000 stron

Interfejsy USB 2.0,10/100/1000 Base-TX

Skaner: kolorowy, płaski o rozdzielczości optycznej min. 600x600 dpi, 2-stronny 1-przebiegowy

Skanowanie sieciowe: E-mail, FTP, folder sieciowy

Podajnik dokumentów do skanera: automatyczny, z automatyczną obsługą dokumentów dwustronnych, namin. 100 arkuszy

Szybkość faksu: 33,6 kb/s

Panel sterowania urządzenia:Dotykowy, min. 8",w j. polskim

Instr.obsługi: w j. polskim

Sterowniki: płyta CD ze sterownikami w j. polskim dla Windows 2003/2008R2/2012R2/7/8

Obsługiwana gramat. nośników: 60-190g/m

2

Do każdego urządzenia dostarczone będą dodatkowo: zestawy (C,M,Y,BK) tonerów każdy zestaw na minimum 75 000 wydruków mono oraz 45 000 wydruków kolor. Tonery muszą być całkowicie nowe, nieużytkowane wcześniej i nieregenerowane, wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń, nie może powodować utraty gwarancji producenta na sprzęt. Wykonawca wskaże adres strony internetowej producenta potwierdzający wydajność oferowanego tonera lub dołączy oświadczenie producenta o jego wydajności.

Main site or place of performance

Miejscem dostaw są lokalizacje PSG Sp. z o.o. na terenie całej Polski, w których wykonywana będzie instalacja i serwis gwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych.

Award criteria

Parametry techniczne urządzeń

10 %

Parametry środowiskowe

10 %

Parametry danych udostępnianych

5 %

Parametry konfiguracji i instalacji zdalnej urządzeń

5 %

70 %

Description of options

Zamawiający zastrzegł prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż o 20 % ilości urządzeń wielofunkcyjnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem i świadczeniem usług serwisowych gwarancyjnych w zakresie każdej części Zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Umowy.

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Personal computers

Norway

Value: 52.0 million Norwegian Krone

Norway : Tønsberg - Audio-visual equipment

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

Ireland : Dublin - Radio and television services

Ireland

Value: 3.2 million Euro

Malta : Floriana - Computer-related equipment

Malta

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Dudley - Office supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.1 million Pound Sterling