This tender in no longer available.

Tender description

Incheierea unui contract avand ca obiect furnizarea de dotări de specialitate împărțite în II loturi, respectiv:

— Lot I — Achiziționarea de echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering,

— Lot II — Achiziționarea de dotări de specialitate respectiv — Achiziționarea de diverse utilaje de uz general și special.

Pentru obiectivul de investitii „Dezvoltare Zona Economică Brașov Nord — Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri” — cod SMIS 40003, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:15.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Se achita în RON pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia se va constitui conform art. 36 din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se va depune în contul RO06.TREZ.1315.006X.XX00.0170 deschis la Trezoreria Brașov (cod fiscal 4384206). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se posteaza în SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, în format PDF sau JPG, cel mai târziu la data limita de depunere a ofertelor, conform art. 36 alin. (4) din H.G. 395/2016. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, în situatiile prevazute de art. 37 lit. a) si lit. c) din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de buna executie se constituie conform art. 39 si 40 din H.G. 395/2016, modificata si completata prin H.G. 866/2016, în cuantum de 10 % din valoarea contractului ce urmeaza a fi executat, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul Brasov. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse

Se va completa DUAE. Documentele justificative (certificate/documente etc. pentru cele mai importante livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani) vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Se vor depune, o data cu DUAE, următoarele documente: acordul de asociere și/sau a acordului de subcontractare, după caz angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia. Nedepunerea acestora o data cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie

Experiență similară:

Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa.

Precizarea subcontractării:

Se va completa DUAE În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” — Formularul 2. Dacă oferta este declarata câștigătoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiție necesara și obligatorie pentru semnarea și îndeplinirea viitorului contract. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige și sa primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificata pe toată durata contractului, decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale.Procedură

Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Data
2018-07-09
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-11-09
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-07-09

15:00

In SEAP.

Tip de concurs
Open

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642

http://www.cnsc.ro

Această achiziție este periodică
nu
Informații suplimentare

Nota 1:

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

1) Scripcaru George — Primarul Municipiului Brașov;

2) Mihai Costel — Viceprimar al Municipiului Brașov;

3) Barabas Laszlo — Viceprimar al Municipiului Brașov;

4) Goran Adriana — Secretar;

5) Zamora Anda Maria — Director DJAPL;

6) Mavrodin Valeria — Șef Serviciu Contencios;

7) Adriana Necsulescu — Consilier Juridic Serviciu Contencios;

8) Fesa Nicolae — Serviciu Contencios;

9) Hogea Ion Radu — Serviciu Contencios;

10) Loga Dumitru Doru-Mugurel — Director Executiv Directia Tehnica;

11) Gal Mihaela Delia — Director Executiv Adjunct Directia Tehnica;

12) Moisa Elena — Șef Serviciu DT;

13) Rezus Virgil — Serviciul Investiții;

14) Ciprian Cursaru — Serviciul Investiții;

15) Ierina Zavate — Serviciul Investiții;

16) Iamandii Doina — Inspector, Serviciu DT;

17) Laszlo Erzsbet — Inspector, Serviciu DT;

18) Tudorache Marilena — Director Economic;

19) Bularca Adrian — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

20) Pârvu Mihaela — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

21) Mavrodin Liliana — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

22) Garcea Lucian — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

23) Viorica Cristolovean — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

24) Butucea Rodica — Directia Economica, Serviciu Contabilitate;

25) Oprea Maria — Sef Serviciu Buget;

26) Ivan Steluta — Directia Economica;

27) Racoviță Cristina Iulia — Sef Serviciu Achizitii Publice;

28) Cazanescu Laurentiu — Inspector, Serviciul Achiziții Publice;

29) Fekete Claudia — Consilier, Serviciul Achiziții Publice;

30) Karda Juditha — Consilier, Serviciul Achiziții Publice;

31) Lala Floriana Daniela — Inspector, Serviciul Achiziții Publice;

32) Madar Viorica — Consilier, Serviciul Achiziții Publice;

33) Tofan Anna-Maria — Consilier, Serviciul Achizițiii Publice;

34) Tataru Ionela — Consilier, Serviciul Achiziții Publice.

Nota 2:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din H.G. 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SEAP odata cu DUAE, semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Primăria Municipiului Brașov — Biroul Contencios

Bulevardul Eroilor nr. 8

Brașov

500007

+40 268416550

[email protected]

+40 268473001

Data expedierii prezentului anunț
2018-05-31
Precise information on deadline(s) for review procedures

În conformitate cu dispozițiile Legii 101/2016.

Main CPV code 39220000

Bidding information

Bidding deadline

9 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.1 million

Locations

România, Brașov

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Achiziționarea de echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering

Value

RON 907,782

Achiziționarea de echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering

Incheierea unui contract avand ca obiect furnizarea de dotări de specialitate respectiv achiziționarea de echipament de bucătărie, articole de menaj și de uz casnic și articole de catering pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare Zona Economică Brașov Nord — Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri” — cod SMIS 40003.

Main site or place of performance

Municipiul Brașov.

Achiziționarea de diverse utilaje de uz general și special

Value

RON 186,462

Achiziționarea de diverse utilaje de uz general și special

Incheierea unui contract avand ca obiect furnizarea de dotări de specialitate respectiv achiziționarea de dotări de specialitate respectiv — Achiziționarea de diverse utilaje de uz general și special pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare Zona Economică Brașov Nord — Centru de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri” — cod SMIS 40003.

Main site or place of performance

Municipiul Brașov.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Camping goods

Norway

Value: 38.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Furnishing

Norway

Value: Not specified

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Oslo - Relocation services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

Norway : Snåsa - Nursing home construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Norway : Steinkjer - Lathes, boring and milling machine tools

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone