This tender in no longer available.

Tender description

1) Sistem intraoperator pentru hipertemie peritoneala 1buc.;

2) Echipament pentru vizualizarea intraoperatorie a perfuziei tisulare 1 buc.;

3) Plasmajet 1 buc.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidatilor de 15 zile.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Listă şi descriere succintă a condiţiilor

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 — se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii economici (ofertanti, terti sustinatori sau subcontractanti).

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/20016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/act constitutiv; daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; DUAE poate fi accesat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Conf. Dr. iulian Brezean — manager,

— director medical — Dr. Posea Cristian,

— Ec. Buzasu Valentina — director Financiar-Contabil,

— Ref. spec. Gina Parvu — sef Serviciu Administrativ,

— Ec. Carmen Lupu — compartiment intern specializat in atribuirea de achizitii publice.

Operatorii economici de depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respective certificate constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Pentru documentele depuse de ofertantii straini, se vor prezenta traduceri autorizate ale acestora. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi depuse în SEAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator.

Nota: Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse
Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie
Lista principalelor livrari similare din ultimii 3 ani.

Procedură

Oferta trebuie să fie valabilă până la
2018-12-25
Tip de concurs
Open
Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
RO
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Ora locală
15:00
Data
2018-10-25
Condiții de deschidere a ofertelor

2018-10-25

15:00

In SEAP.

Informații complementare

Această achiziție este periodică
nu
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642 / +40 218900745

http://www.cnsc.ro

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

Str. Ion Movilă nr. 5–7, sector 2

Bucureşti

020475

+40 2109447

[email protected]

+40 2109447

www.spitalul-cantacuzino.ro

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-03 Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

25 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.3 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Sistem intraoperator pentru hipertemie peritoneală

Value

RON 546,218

Sistem intraoperator pentru hipertemie peritoneală Sistem intraoperator pentru hipertemie peritoneala 1 buc.

Main site or place of performance

Sediul spitalului.

Echipament pentru vizualizarea intraoperatorie a perfuziei tisulare

Value

RON 504,201

Echipament pentru vizualizarea intraoperatorie a perfuziei tisulare 2) Echipament pentru vizualizarea intraoperatorie a perfuziei tisulare 1 buc.

Main site or place of performance

Sediul spitalului.

Plasmajet

Value

RON 210,084

Plasmajet Plasmajet 1 buc.

Main site or place of performance

Sediul spitalului.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Abingdon - Magnets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Grimsby - Haematological consumables

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Cardiac-monitoring devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medicinal products for the blood and blood-forming organs

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 4.3 million Denar

Norway : Vadsø - Infusion pumps

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Medical equipments

Ireland

Value: 1 Euro