Tender description

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи“, реф. № PPD 17-110. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции. Участниците задължително оферират всички видове стоки от предмета на поръчката.

Процедура

The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Notice number in the OJ S
2017/S 186-381554
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Precise information on deadline(s) for review procedures
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-05-09
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията бул. „Витоша“ № 18 София 1000 +359 29884070 cpcadmin@cpc.bg +359 29807315 http://www.cpc.bg Main CPV code 31000000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

12 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 6.3 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 6.3 million

„Откритата“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка цели сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи:
— вертикален заземител 1500/2000 мм,
— стоманена поцинкована шина 40Х4 мм, 6 м,
— заземителна поцинкована плоча 2000х250х3 mm,
— заземителна поцинкована плоча 2000х500х3 mm.

Main site or place of performance

Складове на възложителя, находящи се на територията на страната в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница, или конкретни адреси на обекти, посочени от възложителя.

SIMILAR TENDERS

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Tools

Norway

Value: Not specified

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Shredders

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 153,000 Pound Sterling