Tender description

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи“, реф. № PPD 17-110. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции. Участниците задължително оферират всички видове стоки от предмета на поръчката.Процедура

Notice number in the OJ S
2017/S 186-381554
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
The procurement involves the establishment of a framework agreement
да
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-05-09
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 31000000

Award details

This tender awarded a total of BGN 6,290,171 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

12 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 6.3 million

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 6.3 million

„Откритата“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка цели сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи:

— вертикален заземител 1500/2000 мм,

— стоманена поцинкована шина 40Х4 мм, 6 м,

— заземителна поцинкована плоча 2000х250х3 mm,

— заземителна поцинкована плоча 2000х500х3 mm.

Main site or place of performance

Складове на възложителя, находящи се на територията на страната в следните населени места: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница, или конкретни адреси на обекти, посочени от възложителя.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Access control system

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Tralee - Electrical installation work

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Aberdeen - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Alfreton - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Caernarfon - Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Warehouse management system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling