This tender in no longer available.

Tender description

Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana..

Postupak

Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-10-31
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
13:00
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-10-31

13:00

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, HR-22000 Šibenik, HRVATSKA.

Na otvaranju ponuda mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti (uključujući i članove uprave/direktore gospodarskog subjekta koji su dužni ponijeti i predočiti presliku izvatka iz sudskog registra i osobnu iskaznicu odnosno drugi odgovarajući identifikacijski dokument), a prisustvovati mogu i druge osobe.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja (članak 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi).

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-09-25
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

31 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 7.7 million

Locations

Hrvatska, Šibenik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.7 million

Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje.

Award criteria

Udio električne energije iz obnovljivih izvora

10 %

90 %

Main site or place of performance

Područje grada Šibenika.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Kerosene jet type fuels

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 31.4 million Denar

Norway : Vadsø - Energy-management services

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Basildon - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 24.7 million Pound Sterling

Norway : Overhalla - Electricity

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sheffield - Fuel cells

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 104,000 Pound Sterling