Tender description

Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana..

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Datum
2018-10-31
Uvjeti za otvaranje ponuda
2018-10-3113:00Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, HR-22000 Šibenik, HRVATSKA.Na otvaranju ponuda mogu prisustvovati i aktivno sudjelovati ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti (uključujući i članove uprave/direktore gospodarskog subjekta koji su dužni ponijeti i predočiti presliku izvatka iz sudskog registra i osobnu iskaznicu odnosno drugi odgovarajući identifikacijski dokument), a prisustvovati mogu i druge osobe.Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja (članak 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi).
Lokalno vrijeme
13:00
u
d
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Datum slanja ove obavijesti
2018-09-25
Precise information on deadline(s) for review procedures
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Main CPV code 09310000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

31 Oct 2018

8 days remaining

Total estimated value

HRK 7.7 million

Locations

Hrvatska, Šibenik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 7.7 million

Opskrba električnom energijom za dvogodišnje razdoblje.

Award criteria

Udio električne energije iz obnovljivih izvora10 %90 %

Main site or place of performance

Područje grada Šibenika.

SIMILAR TENDERS

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 35.0 million Denar

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Ireland

Value: 2.0 million Euro

Building completion work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling