This tender has expired.

Tender description

Predmet nabave je: „TS 110/35/10 kV Valpovo, zamjena sekundarnih sustava“, u skladu s Tehničkom specifikacijom iz ove DON. Predmet nabave obuhvaća nabavu opreme, projektantske usluge te elektromontažne radove za zamjenu sekundarnih sustava u TS 110/35/10 kV Valpovo, kako slijedi:— nabavu, isporuku i ugradnju opreme— usluge projektiranja,— pripremni radovi,— radovi demontaže, prijevoza i ostali radovi,— isporuka elektromontažnog materijala i izvođenje elektromontažnih radova,— usluge konfiguriranja i ispitivanja,— uređenje prostora i otklanjanje svih posljedica po prostor i okoliš nastalih predmetnim radovima.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

e
d
Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno točki 8.1., 8.2., 8.3.,9., 9.1. i 9.2.
u
r
a
m
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Popis i kratki opis uvjeta
4.1.1. Upis u registarDokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka.Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni:— e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u e-ESPD obrascu, sposobnost iz ove podtočke dokazuje se:— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastanka
e
l
Selection criteria as stated in the procurement documents
da

Postupak

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Datum
2018-08-20
Lokalno vrijeme
10:00
u
d
Vrsta natječaja
Open
Uvjeti za otvaranje ponuda
2018-08-2010:00Vukovarska cesta 217, HR-31000 Osijek, soba br. 19.
The procurement involves the establishment of a framework agreement
da

Dopunski podaci

Precise information on deadline(s) for review procedures
Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana:— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.
Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabaveKoturaška cesta 43/IVZagreb10000+385 14559930dkom@dkom.hr+385 14559933www.dkom.hr
Datum slanja ove obavijesti
2018-07-06
Ova nabava će se ponavljati.
ne
Dodatni podaci
Posebni uvjeti za izvršenje Okvirnog sporazuma prema odredbama članka 18. stavka 7. ZoTEE-a, sukladno točki 9., 9.1. i 9.2. dijela A. Dokumentacije o nabavi Main CPV code 31730000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

20 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 4.2 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 4.2 million

Sukladno točki 2.1. dijela A. Dokumentacije o nabavi.

Main site or place of performance

Mjesto isporuke robe i pripadajućih usluga i radova predmetne nabave je poslovna lokacija Naručitelja: TS 110/35/10 kV Valpovo, Rudina široke njive 1, HR-31550 Valpovo.

Additional information

Uvid u postojeće stanje lokacije postrojenja, sukladno točki 2.6.2. dijela A. Dokumentacije o nabavi.

Award criteria

Projektant elektrotehničke struke10 %Jamstveni rok10 %80 %

SIMILAR TENDERS

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 billion Pound Sterling

Tools

Norway

Value: Not specified

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 billion Pound Sterling

Shredders

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 153,000 Pound Sterling