This tender in no longer available.

Tender description

Predmet nabave je: „TS 110/35/10 kV Valpovo, zamjena sekundarnih sustava“, u skladu s Tehničkom specifikacijom iz ove DON. Predmet nabave obuhvaća nabavu opreme, projektantske usluge te elektromontažne radove za zamjenu sekundarnih sustava u TS 110/35/10 kV Valpovo, kako slijedi:

— nabavu, isporuku i ugradnju opreme

— usluge projektiranja,

— pripremni radovi,

— radovi demontaže, prijevoza i ostali radovi,

— isporuka elektromontažnog materijala i izvođenje elektromontažnih radova,

— usluge konfiguriranja i ispitivanja,

— uređenje prostora i otklanjanje svih posljedica po prostor i okoliš nastalih predmetnim radovima.

Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

Popis i kratki opis uvjeta

4.1.1. Upis u registar

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka.

Kao preliminarni dokaz iz ove točke, u ponudi se dostavlja ispunjeni:

— e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti).

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u e-ESPD obrascu, sposobnost iz ove podtočke dokazuje se:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastanka

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Uvjeti izvršenja ugovora
Sukladno točki 8.1., 8.2., 8.3.,9., 9.1. i 9.2.
Selection criteria as stated in the procurement documents
da


Postupak

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Vrsta natječaja
Open
Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje
HR
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi
ne
Lokalno vrijeme
10:00
Datum
2018-08-20
Uvjeti za otvaranje ponuda

2018-08-20

10:00

Vukovarska cesta 217, HR-31000 Osijek, soba br. 19.

Dopunski podaci

Ova nabava će se ponavljati.
ne
Dodatni podaci
Posebni uvjeti za izvršenje Okvirnog sporazuma prema odredbama članka 18. stavka 7. ZoTEE-a, sukladno točki 9., 9.1. i 9.2. dijela A. Dokumentacije o nabavi
Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (slovima: deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Koturaška cesta 43/IV

Zagreb

10000

+385 14559930

[email protected]

+385 14559933

www.dkom.hr

Datum slanja ove obavijesti
2018-07-06 Main CPV code 31730000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

HRK 4.2 million

Locations

Hrvatska, Zagreb

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

HRK 4.2 million

Sukladno točki 2.1. dijela A. Dokumentacije o nabavi.

Main site or place of performance

Mjesto isporuke robe i pripadajućih usluga i radova predmetne nabave je poslovna lokacija Naručitelja: TS 110/35/10 kV Valpovo, Rudina široke njive 1, HR-31550 Valpovo.

Award criteria

Projektant elektrotehničke struke

10 %

Jamstveni rok

10 %

80 %

Additional information

Uvid u postojeće stanje lokacije postrojenja, sukladno točki 2.6.2. dijela A. Dokumentacije o nabavi.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Tralee - Electrical installation work

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Aberdeen - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Alfreton - Chargers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Norway : Stavanger - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Caernarfon - Fire-detection systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Warehouse management system

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Uninterruptible power supplies

Malta

Value: Not specified