Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 11 410 950 kWh. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 125-284470
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 2 punktach poprzedzających wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198b ust. 1 ustawy Pzp).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy Pzp).

6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09310000

Award details

This tender awarded a total of PLN 4,261,400 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.3 million

Locations

Polska, Lublin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 3.3 million

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 11 410 950 kWh. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Main site or place of performance

Obiekty Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wskazane w załączniku nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia.

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Insurance services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Victoria - Life insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottingham - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 808,000 Pound Sterling

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Repair and maintenance of plant

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,440 Pound Sterling