This tender in no longer available.

Tender description

Adásvételi keretszerződés élelmiszer-alapanyagok szállítására a K.K.I. GAESZ Nátus Konyha részére, 12+12 hónapra.

Nettó szerződéses keretösszeg 24 hónapra (részenként):

1. rész: Fagyasztott halfélék, mirelitkészítmények, burgonya és tészta félék: 26 000 000 Ft

2. rész: Felvágottak, húskészítmények: 11 000 000 Ft

3. rész: Baromfi - friss (GMO - állati eredetű takarmány mentes): 20 000 000 Ft

4. rész: Baromfi fagyasztott termék: 21 000 000 Ft

5. rész: Mirelitzöldségek: 26 000 000 Ft

6. rész: Kenyér, pékáru (napi többszöri szállítás): 9 000 000 Ft

7. rész: Kenyér, pékáru II.: 4 000 000 Ft

8. rész: Tej, tejtermékek: 23 000 000 Ft

9. rész: Fűszért nehéz árú, tészták, fűszerek: 52 000 000 Ft

10. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás (napi szállítás): 50 000 000 Ft.

11. rész: Állati termékek - sertés, marha (friss/napi szállítás): 80 000 000 Ft.

12. rész: Házi tészta (nyújtott): 2 000 000 Ft.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik.

— a) az ajánlattal érintett közbeszerzés tárgyára (az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre) vonatkozó HACCP élelmiszerbiztonsági-rendszer működtetésére vonatkozó (külső, független szervezet által kiállított) igazolással, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási intézkedésekkel,

— b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban összességében legalább az alábbi nettó értékű, az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre vonatkozó szállítási referenciával:

1. rész: 19 millió Ft (Fagyasztott halfélék, mirelitkészítmények, burgonya és tészta félék)

2. rész: 7 millió Ft (Felvágottak, húskészítmények)

3. rész: 20 millió Ft (Baromfi - friss (GMO - állati eredetű takarmány mentes)

4. rész: 15 millió Ft (Baromfi fagyasztott termék)

5. rész: 19 millió Ft (Mirelitzöldségek)

6. rész: 6 millió Ft (Kenyér, pékáru)

7. rész: 8 millió Ft (Kenyér, pékáru)

8. rész: 23 millió Ft (Tej, tejtermékek)

9. rész: 39 millió Ft (Fűszért nehéz árú, tészták, fűszerek)

10. rész: 17 millió Ft (Zöldség, gyümölcs, tojás)

11. rész: 60 millió Ft (Állati termékek - sertés, marhahús)

12. rész: 3 millió Ft (Házi tészta - nyújtott)

Az előírt mértékű referencia-követelmény legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.

— c) legalább 1 db, az ajánlattal érintett rész(ek) szerinti termékek szállítására alkalmas (elkülönített rakterű, illetve fagyasztott termékek esetén hűtőkabinos) szállítójárművel (a 2008. évi XLVI. törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és a HACCP előírásai szerint), saját tulajdonként vagy bérelt gépjárműként.

Feltételek teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

A leszállított áru ellenértékének kiegyenlítése valamennyi rész esetén az ajánlatkérő által elfogadott teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás(ok) és a benyújtott számlák alapján banki átutalással történik, havonta (a szerződéstervezetben szereplő módon), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. szerint. Fizetési határidő a számla kézhezvételének napját követő 30 nap.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelemi kamatot fizeti (a késedelem időtartamához igazodva).

A szerződésben valamennyi rész tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. és 6:187. § (1) bek. szerint kötbér kerül kikötésre az Eladó érdekkörében felmerült okból történő késedelmes teljesítésre, valamint a teljesítés meghiúsulására (részletes információk a közbeszerzési dokumentumban).

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:

— a) A HACCP rendszer előírásainak megfelelő működést igazoló, külső független fél által kiállított, 1 évnél nem régebbi tanúsítvány (vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv) vagy igazolás másolati példányát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy minőségbiztosítási intézkedéseket (a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja szerint),

— b) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből az ajánlattal érintett rész szerinti termékekre vonatkozó élelmiszer-szállítási referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját, a szerződést kötő felet, szállítás tárgyát, a szállítás nettó ellenértékét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján). Ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, Ajánlattevő referencia-nyilatkozatát köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, a referencia nyilatkozaton túl külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges,

— c) a szállításra bevonni kívánt járművek megnevezését (az ajánlattal érintett részenként), valamint csatolni kell a szállítójármű - az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes - forgalmi engedélyének másolatát, illetve bérelt szállítójármű esetén a bérleti szerződés másolatát (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján).

A felhívás III.1.3. a) és c) pontjában előírt alkalmassági feltétel valamennyi rész esetében releváns.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:

A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a), e) pontjaiban, valamint bizonyos esetekben a d.) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá (Korm. rendelet 8. § c) pontja).

Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban megadott módon nyilatkozni kell, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.

Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

Az Ajánlatkérő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt nem köt ki.Eljárás

Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-24

10:00

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

A Kbt. 68. §-a alapján meghatározott személyek.

Dátum
2018-05-24
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
nem
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Helyi idő
10:00

Kiegészítő információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű
igen
E hirdetmény feladásának dátuma
2018-04-12
Electonic ordering will be used
igen
Electronic payment will be used
igen
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Estimated timing for further notices to be published

2020. március

Precise information on deadline(s) for review procedures

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.

További információk

1. Dokumentáció a www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő regisztráció (valamint az eljárásra való feliratkozás) után térítésmentesen letölthető. Technikai segítségnyújtás az 1/237-9817-es telefonszámon.

2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan, a dokumentációban szereplő minta szerint. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani). A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat tartalmazó Felolvasólap kizárólag eredeti példányban, azaz eredeti aláírással fogadható el (a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint.

3. Ajánlatokat 1 papíralapú példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón is kéri benyújtani a felhívás I.1. pontjában megadott címre. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Közbeszerzési ajánlat (Élelmiszer). Határidő előtt nem bontható fel.” Az ajánlat papíralapú és elektronikus példányának esetleges eltérése/ellentmondása esetén Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti mérvadónak.

4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást (vagy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot). Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.

5. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.3. pont).

6. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon nyilatkoznia kell, hogy az ajánlott termékek és az ajánlatban megjelölt szállítójárművek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak, valamint a szállításra, az élelmiszer-szállító járművekre, és az azokban alkalmazott tároló edényekre vonatkozó 852/2004/EK-rendelet követelményeinek, továbbá a Helyes Higiéniai Gyakorlatoknak.

7. Az ajánlatban a megadott minta szerint nyilatkozni kell az esetleges egyenértékű termékekről, és a megadott módon igazolni kell az egyenértékűséget. Egyenértékű termékekre vonatkozó nyilatkozat a műszaki ajánlat részét képezi, benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem ajánl ilyen terméket. Ajánlattevőnek vállalni kell, hogy a bírálati szakaszban - adott esetben, erre vonatkozó felszólítás esetén - az egyenértékű termékek megfelelősége (minősége) ellenőrzésére ingyenes mintaterméket nyújt be az Ajánlatkérőnek, a felszólítástól számított 2 munkanapon belül. A benyújtott mintatermék minőségét a Bírálóbizottság szemrevételezéssel, illetve az érintett ajánlattevő jelenlétében elvégzett próbafőzéssel vizsgálja. A benyújtott, és fel nem használt mintatermékek az eljárás lezárását követően - az ajánlattevő igénye esetén - visszajuttatásra kerülnek. Amennyiben a mintatermék nem felel meg az előírt műszaki (minőségi, kiszerelési, stb.) követelményeknek, abban az esetben az adott rész-ajánlat érvénytelen.

8. Az Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

9. A közbeszerzés az Európai Unióból származó forrásból nem kerül támogatásra.

10. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.

11. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet.

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

24 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Pápa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Fagyasztott halfélék, mirelitkészítmények, burgonya és tészta félék

Value

HUF Not specified

Fagyasztott halfélék, mirelitkészítmények, burgonya és tészta félék

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Felvágottak, húskészítmények

Value

HUF Not specified

Felvágottak, húskészítmények

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 11 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Baromfi - friss (GMO - állati eredetű takarmány mentes)

Value

HUF Not specified

Baromfi - friss (GMO - állati eredetű takarmány mentes)

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 20 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Baromfi fagyasztott termék

Value

HUF Not specified

Baromfi fagyasztott termék

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 21 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Mirelitzöldségek

Value

HUF Not specified

Mirelitzöldségek

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 26 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Kenyér, pékáru (napi többszöri szállítás)

Value

HUF Not specified

Kenyér, pékáru (napi többszöri szállítás)

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 9 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Kenyér, pékáru II.

Value

HUF Not specified

Kenyér, pékáru II.

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 4 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Tej, tejtermékek

Value

HUF Not specified

Tej, tejtermékek

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 23 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Fűszért nehézáru, tészták, fűszerek

Value

HUF Not specified

Fűszért nehézáru, tészták, fűszerek

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 52 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik..

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Zöldség, gyümölcs, tojás (napi szállítás)

Value

HUF Not specified

Zöldség, gyümölcs, tojás (napi szállítás)

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 50 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik..

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

A 10. részben az ajánlattétel a mindenkori heti nagybani piaci átlagárhoz viszonyítottan történik.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Állati termékek - sertés, marha (friss/napi szállítás)

Value

HUF Not specified

Állati termékek - sertés, marha (friss/napi szállítás)

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 80 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik..

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Házi tészta (nyújtott)

Value

HUF Not specified

Házi tészta (nyújtott)

Nettó keretösszeg 24 hónapra: 2 000 000 Ft. Az egyes termékekhez tartozó részletes specifikációt és a várható mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

Ha valamely rész tekintetében a 24 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, az adott részre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

Description of renewals

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződések határozott időre, a szerződés aláírásának napjától 12 + 12 hónapra kerülnek megkötésre. A szerződéskötést követő 12 hónap letelte előtt 90 nappal a Felek a szerződés újabb 12 hónapos egyszeri meghosszabbításában állapodhatnak meg, amennyiben a szerződés teljesítése megfelelt szerződés, és a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Main site or place of performance

8500 Pápa, Március 15. tér 14.

Additional information

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Bread products, fresh pastry goods and cakes

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Study on Weighing of Fisheries Products

Belgium

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Watford - Construction materials and associated items

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Dumfries - Repair and maintenance services of boilers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Godalming - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 147,494 Pound Sterling

Norway : Engerdal - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Kumanovo - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.9 million Denar