Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπλαση και την περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων Λιοσίων και Φυλής και την δημιουργία ενεργειακού πάρκου.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν:

• Προμήθεια και εγκατάσταση Πρασίνου.

• Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς, Εξοπλισμού Αναβάθμισης Χώρου

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

• Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων

• Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνητων φορτηγών

• Προμήθεια και εγκατάσταση Ενεργειακών Μονάδων ΑΠΕ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24,00 %, (20.967.741,94 € πλέον 5.032.258,06 για ΦΠΑ 24,00 %).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο προαναφερόμενα τμήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:

Τμήμα 1:

— δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών.

Τμήμα 2:

— δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών,

— 2 έτη για την συντήρηση.

Η περίοδος συντήρησης για το Τμήμα 2 ξεκινά μετά το πέρας της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των προμηθευόμενων ειδών

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη μελέτη 51/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-09-08

16:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-09-02
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
16:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Δημος Φυλης

Πλατεια Ηρωων

Ανω Λιοσια Αττικης

13341

+30 2312042750

[email protected]

+30 2132042714

http://www.fyli.gr

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΕΠΠ (Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων)

Λεωφ.Θηβών 196-198

Αγ.Ιωάννης Ρέντης

18233

[email protected]

http://www.aepp-procurement.gr/

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-28
Precise information on deadline(s) for review procedures
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, κατά τα άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/2016 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως· γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 του ν. 4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και τα άρθρα 8 παρ. 3 και 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: -κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, -διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. (άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017–Κανονισμός εξέτασης Προδ. Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ)
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δημος Φυλης

Πλατεια Ηρωων

Ανω Λιοσια

13341

+30 2312042750

[email protected]

+30 2132042714

http://www.fyli.gr

Main CPV code 03451000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

EUR 21.0 million

Locations

Ελλάδα, Ανω Λιοσια

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Value

EUR 10.4 million

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια και εγκατάσταση Πρασίνου

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς, Εξοπλισμού Αναβάθμισης Χώρου

ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης

ΟΜΑΔΑ Δ: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων

ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνητων φορτηγών

Additional information

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), με βάση την Απόφαση με αρ. πρωτ. 58262/31.05.2019 (ΑΔΑ: 61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ).

Main site or place of performance

Δήμος Φυλής

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Value

EUR 10.6 million

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Προμήθεια και εγκατάσταση Ενεργειακών Μονάδων ΑΠΕ

Additional information

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), με βάση την Απόφαση με αρ. πρωτ. 58262/31.05.2019 (ΑΔΑ: 61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ).

Main site or place of performance

Δήμος Φυλής

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Wrexham - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Malta - Learning Management System (LMS) Helpdesk and Maintenance

Malta

Value: 540,000 Euro

United Kingdom : Bradford - Repair and maintenance services of generators

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Abingdon - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 175,000 Euro