This tender in no longer available.

Tender description

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 42/19

(Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 80754).

Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων (Ο/Α) κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Άρθρο 7ο

Κριτήρια επιλογής

1) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Συγκεκριμένα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό και εμπορικό μητρώο.

Για οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο τόπο εγκατάστασης τους. (Προσάρτημα Α΄ του Παραρτήματος ΧΙ του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα ή ισοδύναμα μητρώα ή να δύνανται να προσκομίσουν ισότιμο έγγραφο του κράτους εγκατάστασης, δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και μεταφρασμένο.

Διευκρίνιση: Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο Ε.Ε.Ε.Σ. των οικονομικών φορέων, που θα συμμετάσχουν στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι

Διαδικασία

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-01-21
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
15:00
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-01-27

08:00

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2019-12-16
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

ΥΠ.ΕΘ.Α.

Μεσογείων 227 - 231

Αθήνα

154 51

+30 2106598187

+30 2106598169

http://www.army.gr

Electronic payment will be used
ναι
Precise information on deadline(s) for review procedures

Προδικαστικές προσφυγές

1) προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και το Π.Δ. 39/2017, μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου (.pdf), το οποίο φέρει υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή·

2) για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 % της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2017·

3) σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, όχι ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αλλά μέσω του fax ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Π.Δ. 39/2017.

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Λ. Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

www.aepp-procurement.gr

Main CPV code 34114121

Bidding information

Bidding deadline

21 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 362,903

Locations

Ελλάδα, Αθήνα

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 362,903

Διακηρύσσουμε:

Ηλεκτρονικό, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό (ΑΔ: 42/19), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, την προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (Παράρτημα «Δ» της παρούσας) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια 3 ασθενοφόρων οχημάτων (Ο/Α) κινητής μονάδας προνοσοκομειακής φροντίδας, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450 000,00 EUR), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24 %. Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών θα προσφέρεται σε EUR, χωρίς ΦΠΑ.

Description of renewals

Μετά από σχετική τροποποίηση σύμβασης, κατά τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016).

Main site or place of performance

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Λεωφόρος Μεσογείων 138 και Κατεχάκη

Αθήνα

Τ.Κ. 115 25

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Glasgow - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Germany : Munich - Technical Planning Support Building Automation — 3358

Germany

Value: Not specified

North Macedonia : Bitola - Steam-turbine generator and related apparatus

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leicester - Nicotine substitutes

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 164.8 million Pound Sterling

Cyprus : Episkopi - Tyres for motor cars

Cyprus

Value: 743,000 Pound Sterling

Poland : Gdansk - Construction work

Poland

Value: Not specified