This tender in no longer available.

Tender description

Το έργο θα εκτελεστεί στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό του Α.Η.Σ. Κερατέας - Λαυρίου και αφορά στη μελέτη υλοποίησης, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, την εγκατάστασή του για εμπορική χρήση νέου συστήματος καύσης DLN2.6+ στη Μονάδα V, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο σύστημα καύσης DLN2.0+, όπως αναφέρεται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

1) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απαιτούμενη εμπειρία

Να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με ίδιο αντικείμενο με αυτό του διαγωνισμού, δηλαδή αναβάθμιση του συστήματος καύσης αεριοστροβίλου GE PG9351FA+e από τον τύπο DLN2,0+e, στον τύπο DLN 2,6+ ή σε άλλο ισοδύναμο λειτουργικό σύστημα, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε συνδυασμένο κύκλο με Α/Σ 9FA και έχει λειτουργήσει αξιόπιστα για τουλάχιστον 24.000h, όπως θα αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του χρήστη - παραγωγού ή του οίκου που έχει αναλάβει το συμβόλαιο συντήρησης μετά την αναβάθμιση, με τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

— κατασκευαστικά συμβατό με τα λοιπά εξαρτήματα της συγκεκριμένης μονάδος, χωρίς τροποποιήσεις σε εξοπλισμό εκτός του συστήματος καύσης (λοιπά θερμά μέρη, σταθμό προώθησης αερίου) και αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου, που θα είναι το ίδιο ή αντίστοιχο του Speedtronic MkVIe)· με αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου, που θα παρέχει τη δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου και βελτιστοποίησης των συνιστωσών του συστήματος καύσης (gas control valves, IBH, IGV), ώστε να παρέχεται ευελιξία και ασφάλεια, κατά την εκκίνηση, τις μεταβατικές καταστάσεις και τη λειτουργία σε μερικό ή πλήρες φορτίο, σε οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος και σε μεταβαλλόμενη σύσταση φυσικού αερίου,

— με δυνατότητα αυτόνομης αυτορρύθμισης (autotune) σε μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας και ιδιαίτερα, όταν εμφανίζονται δυναμικά φαινόμενα καύσης (combustion dynamics),

— μείωση των εκπομπών σε όλη την περιοχή φορτίου στα 30mg/Nm3 ΝΟχ και 30mg/Nm3 CO,

— δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση premix σε ελάχιστο φορτίο όχι μεγαλύτερο του 40 % του ονομαστικού φορτίου του αεριοστροβίλου,

— διάστημα μεταξύ συντηρήσεων κατ’ ελάχιστον 24k ώρες ή 900 εκκινήσεις.

Το έργο πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει πλήρη προκαταρκτική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, με χαρακτηρισμό των εγγυημένων μεγεθών, προμήθεια εξοπλισμού, αποξήλωση υφιστάμενου και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού καύσης, αναβάθμιση συστήματος ελέγχου από Speedtronic MkVI TMR σε MkVIe, δοκιμές και επιτυχή λειτουργία για 1 κύκλο λειτουργίας, ήτοι 24k ώρες.

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση τής παραπάνω απαιτούμενης εμπειρίας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν στον φάκελο Β της προσφοράς τους, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

— πλήρως συμπληρωμένος πίνακας εμπειρίας και συστάσεων, σύμφωνα με τo συνημμένο παρόν τεύχος σχετικό υπόδειγμα,

— δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής και την προμήθεια των υλικών, που δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες,

— δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου, που δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες,

— συστατικές επιστολές των οικονομικών φορέων, για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη συμβάσεις, με τις οποίες θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους, καθώς και η ομαλή, κανονική πραγματική λειτουργία του αεριοστροβίλου, για τουλάχιστον 24.000 ώρες, από την επανεκκίνησή της, μετά την αναβάθμισή του και την επίτευξη των παρακάτω:

– εκπομπές ΝΟΧ < 30mg/Nm3 σε όλη την περιοχή λειτουργίας

– ελάχιστο φορτίο 40 % του ονομαστικού

– 24k ώρες ή 900 εκκινήσεις μεταξύ συντηρήσεων.

Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω, θα εξετασθούν, επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη Δ.Ε.Η., κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών. Εάν εκ των στοιχείων αυτών δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της Δ.Ε.Η., η ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω, η αντίστοιχη προσφορά θα απορριφθεί·

2) απαιτήσεις για διάθεση προσωπικού (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση)·

3) απαιτήσεις για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών (όπως αναφέρονται στην πρόσκληση).

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Δεν προβλέπονται.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης προσώπων κάθε μέλος της, να είναι εγγεγραμμένο στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στην ΕΛΛΑΔΑ ή στη χώρα εγκατάστασής του, για επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο τής σύμβασης


Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-07-30
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
όχι
Τοπική ώρα
13:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EN

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-10
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr/

Precise information on deadline(s) for review procedures

1) για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μεταξύ της Δ.Ε.Η. ως αναθέτοντος φορέα και των οικονομικών φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και του Κανονισμού εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Π.Δ. 39/ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν·

2) κάθε κατά τα ανωτέρω προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος και κοινοποιείται στην Α.Ε.Π.Π. μέσω του συστήματος·

3) η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με τη χρήση του τυποποιημένου έντυπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 39/2017, στο οποίο επισυνάπτονται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf) ή αντίστοιχου:

— το σχετικό έγγραφο της προσφυγής, στην αρχή της ονομασίας του οποίου πρέπει να αναγράφεται «Προδικαστική προσφυγή». Η προσφυγή πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4) του τεύχους 1 της διακήρυξης,

— τα σχετικά αποδεικτικά καταβολής του παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ. 39/2017·

4) ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσής της και κοινοποίησης τής Α.Ε.Π.Π. στο σύστημα·

5) μέσω του συστήματος, ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Επιχείρηση κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος, για την υποβληθείσα προσφυγή·

6) η απόφαση της Αρχής γνωστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται μέσω του συστήματος σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, στον οικείο προσφεύγοντα·

7) οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων, δεν κωλύουν την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στα άρθρα 364, 366 και 372 του Ν. 4412/2016.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr/

Main CPV code 45251220

Bidding information

Bidding deadline

30 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 10.5 million

Locations

Ελλάδα, Αθήνα

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 10.5 million

1) Το έργο περιλαμβάνει:

1.1) την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να μελετηθούν όλες οι αναγκαίες μετατροπές στη Μονάδα (ολόκληρου του Power Train, του HRSG, των κύριων ατμαγωγών και του Condenser), για την εγκατάσταση του νέου συστήματος καύσης DLN2.6+·

1.2) την εκτέλεση της αναγκαίας μελέτης, για τον προσδιορισμό του νέου τρόπου λειτουργίας και του νέου τεχνικού ελάχιστου της Μονάδας με το νέο σύστημα καύσης·

1.3) την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για το νέο σύστημα καύσης·

1.4) τη μετατροπή του υπάρχοντος module ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου (gas skid) και των σωληνώσεων στη Μονάδα, για τη λειτουργία του DLN2.6+·

1.5) την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του Power Train από Mark VI TMR σε VΙe·

1.6) συμψηφιστική πώληση προς τον ανάδοχο (buyback) των υπαρχόντων ανταλλακτικών του συστήματος καύσης DLN2.0 στον Α.Η.Σ.·

1.7) την αντικατάσταση των σταθμών εργασίας Η.Μ.Ι. του συστήματος ελέγχου Speedtronic Mark VI και των δικτύων διασύνδεσης αυτών, τόσο μεταξύ τους όσο και με το σύστημα DCS της Μονάδας, με προμήθεια νέων σταθμών και νέου δικτύου διασύνδεσης·

1.8) συμψηφιστική πώληση προς τον ανάδοχο (buyback) των υπαρχόντων, μη αναγκαίων πλέον ανταλλακτικών του συστήματος ελέγχου·

1.9) την προμήθεια όλων των απαραίτητων πακέτων λογισμικού, προσθέτων και αδειών, για τη λειτουργία της Μονάδας V του Α.Η.Σ. Κ-Λ με το νέο σύστημα καύσης και την αξιοποίηση τού συστήματος ελέγχου, για επίτευξη ελαχίστου φορτίου <180MW, διατήρηση εκπομπών NOx <30mg/Nm

3

, <30mgCO, πραγματοποίηση autotune για απόσβεση δυναμικών φαινομένων καύσης, σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας·

1.10) την παράδοση όλων των οδηγιών εγκατάστασης (FMI - field modification instructions) του νέου συστήματος καύσης στη Μονάδα V. Παράδοση αναθεωρημένων εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (O&M Manuals), αναθεώρηση παλαιών·

1.11) εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας του σταθμού στο νέο λογισμικό ελέγχου της Μονάδας·

1.12) τις υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος καύσης DLN2.6+ στη Μονάδα V του Α.Η.Σ. Κ-Λ, παρέχοντας το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα επιβλέψει όλες τις εργασίες εγκατάστασης
τού hardware του συστήματος από προσωπικό της Επιχείρησης και υπεργολάβους της Δ.Ε.Η., καθώς και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, που θα εγκαταστήσει το λογισμικό της αναγκαίας αναβάθμισης τού συστήματος ελέγχου του Power Train. Στις υπηρεσίες του οίκου περιλαμβάνεται και η διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, που θα θέσει σε επιτυχή ημι-εμπορική και εμπορική λειτουργία της Μονάδας, όπως ορίζεται παραπάνω.

Main site or place of performance

Το έργο θα εκτελεστεί στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό του Α.Η.Σ. Κερατέας - Λαυρίου.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : South Shields - Roof maintenance work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Malta : Luqa - Structural works

Malta

Value: Not specified

Norway : Jessheim - Electrical installation work

Norway

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Consultative engineering and construction services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified