Tender description

Φύλαξη εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

— άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τον Νόμο 2518/1997, ΦΕΚ164Α’, όπως σήμερα ισχύει,

— άδεια ραδιοδικτύου Ά τάξεως, πανελλαδικής εμβέλειας, με ημερομηνία έκδοσης τής άδειας προγενέστερη τής ημερομηνίας δημοσίευσης τής παρούσας διακήρυξης,

— να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο, με επάγγελμα που να αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Φύλακες.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Να διαθέτει πιστοποιητικά ΙSO στα ακόλουθα αντικείμενα, τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τής διακήρυξης:

— 9001:2015 στο αντικείμενο της φύλαξης εγκαταστάσεων,

— 18001:2008 υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία,

— 14001:2015 περιβαλλοντολογικής διαχείρισης,

— 27001:2013 για την ασφάλεια των πληροφοριών,

— 22301:2012 επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας,

— 39001:2012 σύστημα διαχείρισης οδικής διαχείρισης,

— 37001:2016 σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αντίστοιχους εργοδότες, για κάθε παροχή υπηρεσιών αναθέσεων φύλαξης δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, που έχουν ανατεθεί στον προσφέροντα την περίοδο 2014 - 2018.

Άδεια για χρήση στολών για το προσωπικό του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ΑΝ 1342/38 και του Νόμου 2518/1997, όπως σήμερα ισχύει, καθώς και της ΚΥΑ Φ.456/38/505989/Σ.4746/2017 (ΦΕΚ 3435/Β/4.10.2017) «Ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας».

— να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους,

— να διαθέτει τους αναγκαίους τεχνικούς όρους, τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

— να έχει την περίοδο 2014 - 2018 κύκλο εργασιών αποκλειστικά στο αντικείμενο τής φύλαξης εγκαταστάσεων, ο οποίος θα ανέρχεται, αθροιστικά, τουλάχιστον σε ποσό ίσο με το διπλάσιο του προϋπολογισμού, για τις αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών που θα υποβάλει προσφορά ο κάθε προσφέρων. Επίσης, να μην εμφανίζει ζημίες προ φόρων σε πάνω από 1 από τα παραπάνω έτη,

— να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με το ποσό του 24μηνου προϋπολογισμού του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αθροιστικά, για τα έργα παροχής υπηρεσιών που θα υποβάλει προσφορά ο κάθε προσφέρων.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 10 «Υπόδειγμα σύμβασης υπηρεσιών» της διακήρυξης.
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
ναι


Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-03-19
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-03-26

10:00

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της διακήρυξης.

Τοπική ώρα
12:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Οι προσφυγές ασκούνται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία αποφασίζει επ' αυτών. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην Α.Ε.Π.Π..
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Αθήνα

Main CPV code 79713000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

21 days remaining

Total estimated value

EUR 4.1 million

Locations

Ελλάδα, Αθήνα

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 4.1 million

Παροχή υπηρεσιών διάρκειας δύο (2) ετών, για τη φύλαξη (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες), ανάλογα με τις ανάγκες των μονάδων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Description of renewals

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια τής παροχής των υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με τους ίδιους όρους και τιμή ίση προς τη συμβατική τιμή.

Main site or place of performance

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων τού Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.:

— Ν. Αττικής,

— Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης,

— Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου,

— Διεύθυνση Κεντρικής ΕΛΛΑΔΑΣ,

— Κρήτης.

Description of options

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επαυξήσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστό 50 % επί της αξίας, με τιμή ίση προς τη συμβατική ή να μειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι ποσοστό 30 % επί της αξίας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδος.

SIMILAR TENDERS

Norway : Sandvika - Cleaning services

Norway

Value: 15.6 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Cleaning services

Malta

Value: Not specified

Malta : Santa Venera - Chemical products

Malta

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Flight simulators

Norway

Value: 800,000 US Dollar

United Kingdom : Walthamstow - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Paper collecting services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified