Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διανομή προϊόντων και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, από και προς τη διεύθυνση του πελάτη, με βάση τα πρότυπα της ΕΛ.ΤΑ. Courier, όσον αφορά σε ταχύτητα, ασφάλεια και ποιότητα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων.

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει τη διανομή 5.000 αντικειμένων / ημέρα, ήτοι παραλαβή, δρομολόγηση, επίδοση κάθε αντικειμένου των πελατών της εταιρείας, υπαρχόντων και νέων (λόγω του εταιρικού απορρήτου, θα γνωστοποιηθούν κατά την ανάθεση του έργου), διαχείριση επιστρεφομένων, χρέωση / αποχρέωση.Διαδικασία

Είδος διαγωνισμού
Open
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
όχι
Notice number in the OJ S
2018/S 164-375741

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2019-02-11
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

182 33

+30 2132141216

aepp@aepp-procurement.gr

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Ηλία Ηλιού 115 - 117, Νέος Κόσμος

Αθήνα

116 80

+30 2106073172

hqsup02@elta-courier.gr

+30 2106073193

https://www.elta-courier.gr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτοντες φορείς, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθέτοντων φορέων.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Main CPV code 79571000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 750,000

Locations

Ελλάδα, Αθήνα

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 750,000

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διανομή προϊόντων και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, από και προς τη διεύθυνση του πελάτη, με βάση τα πρότυπα της ΕΛ.ΤΑ. Courier, όσον αφορά σε ταχύτητα, ασφάλεια και ποιότητα, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων.

Το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει τη διανομή 5.000 αντικειμένων / ημέρα, ήτοι παραλαβή, δρομολόγηση, επίδοση κάθε αντικειμένου των πελατών της εταιρείας, υπαρχόντων και νέων (λόγω του εταιρικού απορρήτου, θα γνωστοποιηθούν κατά την ανάθεση του έργου), διαχείριση επιστρεφομένων, χρέωση / αποχρέωση. Πιο αναλυτικά, το έργο είναι:

— καθημερινή παραλαβή και επίδοση, από και προς τους παραπάνω πελάτες, των αντικειμένων ταχυμεταφοράς, δεμάτων και άλλων αντικειμένων αλληλογραφίας,

— καθημερινή παραλαβή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων, έκδοση ειδοποιητηρίων συστημένων, δεμάτων, αλληλογραφίας των γραμματοθυρίδων και αντικαταβολής,

— εσωτερικές συναφείς εργασίες, όπως ταξινόμηση αφικνούμενης αλληλογραφίας προς διανομή, τακτοποίηση συστημένων και δεμάτων σε ειδικά διαμορφωμένα έπιπλα,

— η περαιτέρω προώθηση των αντικειμένων και δεμάτων στους τελικούς προορισμούς των αντικειμένων ταχυμεταφορών, σε ΕΛΛΑΔΑ και εξωτερικό,

— η επίδοση των αντικειμένων ταχυμεταφορών στους αναγραφόμενους επί των συνοδευτικών δελτίων ταχυμεταφοράς παραλήπτες, στην ΕΛΛΑΔΑ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Bærums Verk - Radiation monitors

Norway

Value: 757,500 Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling