Tender description

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πέντε ημέρες την εβδομάδα και για οκτώ ώρες την ημέρα), κατά τη διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει:

(α) να έχει Γενική εμπειρία παροχής παρόμοιων υπηρεσιών η οποία να αποδεικνύεται με υποβολή καταλόγου εταιριών (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) στις οποίες έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως Αριθμός και διάρκεια Σύμβασης, Τίτλος Έργου, Προϋπολογισμός, Αντικείμενο Υπηρεσιών, κλπ.

(β) vα υποβάλει κατάλογο συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Κάθε Συμμετέχουσα εταιρία ή στην περίπτωση Κοινοπραξίας κάθε εταιρία μέλος, πρέπει να υποβάλει:

— Επικυρωμένα αντίγραφα των ετησίων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών

— Τραπεζικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την πιστοληπτική της ικανότητα.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων
H ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία να είναι: Η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον (2) Συμβάσεων παρόμοιων υπηρεσιών κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια με ελάχιστο συνολικό Συμβατικό Τίμημα €750.000,00 .Υποβολή σχετικών στοιχείων αυτών των Έργων όπως στην παράγραφο (α) ανωτέρω
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι Συμμετέχοντες μπορεί να είναι:

Ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή Κοινοπραξίες αυτών, με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους

Της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και πληρούν αντίστοιχα με τις προαναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ.(Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και να παρουσιάζουν ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία τουκράτους-μέλους που είναι εγκατεστημένες, για κατηγορίες υπηρεσιών αντίστοιχες με τις δημοπρατούμενεςυπηρεσίες. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό φορέα. Το πιστοποιητικό αυτό αφορά στην εγγραφή στο μητρώο του σχετικού επαγγελματικού φορέα της χώρας υπό τους

Όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας της Ε.Ε., ή του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)που είναι εγκατεστημένη. Ειδικότερα θα πρέπει να καταθέσει το πιστοποιητικό εγγραφής ανάλογα με τη χώρα που έχει συσταθεί η εταιρεία.

Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση K/ξίας κάθε εταιρεία μέλος, θα πρέπει να υποβάλει:

— Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της

Παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.

— Νομιμοποιητικά έγγραφα (ΓΕΜΗ) από τα οποία πρέπει να προκύπτει εκτός από το ότι ο υποψήφιος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα και το ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι οποίοι θα υπογράφουν όλα τα σχετικά με τη Διακήρυξη,όπως και η ονομαστικοποίηση των μετοχών:

— Η σύνταξη του Εντύπου ΕΕΕΣ θα γίνει με χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint –ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση tps://espdint.eprocurement.gov.gr/ ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ESPD στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ, «espd-response.xml», και ιδία το πεδίο Δ του Μέρους IΙΙ του ΕΕΕΣ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων επισυνάπτεται χωριστό ΕΕΕΣ για κάθε ένα παρέχοντα στήριξη οικονομικό φορέα.Το ίδιο ισχύει και γιατα μέλη Κ/ξίας. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Κ/ξίας, κάθε εταιρεία μέλος, δεσμεύεται να προσκομίσει επί ποινή aποκλεισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ όλα ή μέρος των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ εντός ευλόγου προθεσμίας.Μόνο ο νικητής της διαδικασίας σύναψης συμβάσεως θα κληθεί να υποβάλει τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία του εδαφίου θ του άρθρου 4 της Διακήρυξης.Διαδικασία

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-08-27
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EN
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-08-27

12:30

Στη διεύθυνση της παραγράφου Ι.1 – ΤΜΗΜΑ Ι

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:

Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, συμφώνως προς τα Τεύχη της Διακήρυξης

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
όχι
Τοπική ώρα
12:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

14121

+30 2102701118

[email protected]

+30 2102751731

www.depa.gr

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

14121

+30 2102701118

[email protected]

+30 2102751731

www.depa.gr

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-28
Precise information on deadline(s) for review procedures
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν. 4412/2016 και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ), που εφαρμόζονται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και Προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά, ενδικοφανής ή ένδικη, διέπεται από τα ανωτέρω
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 92

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

14121

+30 2102701118

[email protected]

+30 2102751731

www.depa.gr

Main CPV code 76000000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

21 days remaining

Total estimated value

EUR 6.0 million

Locations

Ελλάδα, Ηρακλειο Αττικης

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 4.0 million

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης για το διάστημα από 01.10.2020 έως 30.09.2022 και συγκεκριμένα:

• Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Εργων

• Διαχείρισης Ενεργειακών Εργων

• Υποστήριξης Ρυθμιστικών θεμάτων

• Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων

• Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικασιών

• Διαχείριση Κινδύνου/ Χαρτοφυλακίου

• Υποστήριξης Θεμάτων Προμήθειας Αερίου

• Διαχείρισης Συμβάσεων Προμήθειας Αερίου

• Διαχείρισης Εμπορικών Συναλλαγών

• Υποστήριξης Εμπορικών Θεμάτων

• Διαχείρισης Συμβάσεων Πελατών

• Υποστήριξης Πολιτικών Εμπορίας

• Υποστήριξης ομάδας Εργου Αεριοκίνησης

• Παρακολούθησης Θυγατρικών

• Διαχείρισης Θεμάτων Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Ποιότητας

• Συμβατική & Τεχνική Παρακολούθηση Εργων

• Παρακολούθηση και Επίβλεψη Τεχνικών Εργων

Description of options

Δικαίωμα προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος αξίας 2.000.000,00€. Συνολικά 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβανομένου.

Additional information

1) Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και την Κοινοτική Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα.

2) H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

3) Επιμερισμός των υπηρεσιών και ανάθεση σε περισσότερες της μίας (1) εταιρίας αποκλείεται.

4) Αποστολή τευχών ύστερα από αίτημα στο [email protected] το αργότερο μέχρι την 10/08/2020

Main site or place of performance

Τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ στην Αττική

Description of renewals

36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβανομένου.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro