Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου και συγκεκριμένα, ενός (1) μηχανήματος διασκόρπισης αλατιού (αλατοδιανομέας).

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό της προμήθειας (άνευ ΦΠΑ), των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018 και συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του), στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5) της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς για νομικά πρόσωπα ή Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις, των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων (έτη 2016, 2017, 2018 και συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του), στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του απαιτούμενου κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 παραδόσεις όμοιων ή παρόμοιων μηχανημάτων, κατά την προηγούμενη τριετία, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6) της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για δημόσιους φορείς· βεβαίωση παραλαβής του αγοραστή για ιδιωτικούς φορείς.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Όπως καθορίζονται στην υπ' αριθμ. πρωτ.16931/19.5.2020 (αριθ. απόφ. δημάρχου 260/19.5.2020) επαναληπτική διακήρυξη.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4) (Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται, για την εκτέλεση τού αντικειμένου τής υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4) (Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-06-22
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-06-26

10:00

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Τοπική ώρα
14:00
Notice number in the OJ S
2019/S 219-537052
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου

Π. Μελά 24

Θεσσαλονίκη

562 24

+30 2313302136/102/169/151

[email protected]

+30 2313302258

http://www.kordelio-evosmos.gr

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Α.Ε.Π.Π. (Ν.4412/2016)

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-05-19 Main CPV code 34144420

Bidding information

Bidding deadline

22 Jun 2020

25 days remaining

Total estimated value

EUR 7,900

Locations

Ελλάδα, Εύοσμος

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 7,900

Προμήθεια ενός (1) μηχανήματος διασκόρπισης αλατιού (αλατοδιανομέας).

Yes

Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 5659/16.10.2018 (ΑΔΑ: ΨΘΤΔ7ΛΛ-ΚΦΒ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5030534.

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι τον αρχικό συμβατικό χρόνο, με απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, ύστερα από αίτημα τού αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone