This tender in no longer available.

Tender description

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και ηλεκτρονικών ειδών, προκειμένου να καλυφθούν υφιστάμενες ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Α. Να διαθέτουν:

Για το τμήμα Α΄ του διαγωνισμού

α) για τους προσφερόμενους από αυτούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου Α και Β (αντικείμενο 1), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές τύπου W/S (Αντικείμενο 2), καθώς και για τις προσφερόμενες Μονάδες των Set Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ειδικού Τύπου W/S με οθόνη-πληκτρολόγιο ποντίκι (Αντικείμενο 3), επικαιροποιημένες και σε ισχύ πιστοποιήσεις EPEAT®, ENERGY STAR® και CE, από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

β) για τις προσφερόμενες από αυτούς οθόνες 18,5΄΄ (Αντικείμενο 4), οθόνες 21,5΄΄ (Αντικείμενο 5), οθόνες 23΄΄(Αντικείμενο 6), οθόνες 24΄΄(Αντικείμενο 7), οθόνες 25΄΄(Αντικείμενο 8), οθόνες 27΄΄ (Αντικείμενο 9), καθώς και για τις προσφερόμενες Οθόνες των Set Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ειδικού Τύπου W/S με οθόνη-πληκτρολόγιο ποντίκι (Αντικείμενο 3), επικαιροποιημένες και σε ισχύ πιστοποιήσεις TCO certified, ENERGY STAR® και EPEAT® Gold, από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

Β. Να δηλώνουν:

Για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού

Τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχων ή παρόμοιων ειδών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2016,2017,2018), αξίας ίσης τουλάχιστον με το 70 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών για τρία (3) οικονομικά έτη (2016,2017,2018), τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 100 % της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή με ποσοστό 100 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100 % της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή το 100 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, για τα οποία υποβάλλει προσφορά.

Επί ενώσεων/κοινοπραξιών η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται από ένα μέλος τους ή από όλα τα μέλη τους αθροιστικά.Διαδικασία

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-03-26
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Τοπική ώρα
12:00
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-04-01

12:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-02-12
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144066

[email protected]

+30 2102144646

www.eydap.gr

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Διεύθυνση Προμηθειών

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144066

[email protected]

+30 2102144646

www.eydap.gr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 της με αρ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο κατά τα ανωτέρω, δεν εξετάζονται.
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι Main CPV code 30000000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 695,842

Locations

Ελλάδα, Γαλάτσι

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Υ τύπου Α και Β, τύπου W/S, set Η/Υ ειδικού τύπου W/S με οθόνη - πληκτρολόγιο - ποντίκι, οθόνες 18,5", 21,5", 23", 24", 25" και 27".

Value

EUR 542,198

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Υ τύπου Α και Β, τύπου W/S, set Η/Υ ειδικού τύπου W/S με οθόνη - πληκτρολόγιο - ποντίκι, οθόνες 18,5", 21,5", 23", 24", 25" και 27". Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Α και Β, ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου W/S, set ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικού τύπου W/S με οθόνη - πληκτρολόγιο ποντίκι, οθονών 18,5", οθονών 21,5", οθονών 23", οθονών 24", οθονών 25" και οθονών 27".

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης τού αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. –με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα τού αναδόχου και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά Βιντεοπροβολέα (Projector)

Value

EUR 1,250

Προμήθεια και μεταφορά Βιντεοπροβολέα (Projector) Προμήθεια και μεταφορά Βιντεοπροβολέα (Projector)

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Scanners A4 sheet fed

Value

EUR 43,166

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Scanners A4 sheet fed Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Scanners A4 sheet fed

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α4

Value

EUR 9,920

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α4 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α4

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α4

Value

EUR 10,500

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α4 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α4

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α3

Value

EUR 5,850

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α3 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser μονόχρωμων Α3

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α3

Value

EUR 11,000

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α3 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών laser έγχρωμων Α3

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α4

Value

EUR 480

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α4 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α4

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α3

Value

EUR 9,800

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α3 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκτυπωτών inkjet έγχρωμων Α3

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων laser A4 (MFP)

Value

EUR 5,100

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων laser A4 (MFP) Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων laser A4 (MFP)

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet A4 (MFP)

Value

EUR 1,200

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet A4 (MFP) Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet A4 (MFP)

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet έγχρωμων A3 (MFP)

Value

EUR 14,000

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet έγχρωμων A3 (MFP) Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πολυμηχανημάτων inkjet έγχρωμων A3 (MFP)

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά Plotter ειδικού τύπου

Value

EUR 2,000

Προμήθεια και μεταφορά Plotter ειδικού τύπου Προμήθεια και μεταφορά Plotter ειδικού τύπου

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά πολυμηχανημάτων ειδικού τύπου

Value

EUR 15,000

Προμήθεια και μεταφορά πολυμηχανημάτων ειδικού τύπου Προμήθεια και μεταφορά πολυμηχανημάτων ειδικού τύπου

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά εξωτερικού σκληρού δίσκου

Value

EUR 200

Προμήθεια και μεταφορά εξωτερικού σκληρού δίσκου Προμήθεια και μεταφορά εξωτερικού σκληρού δίσκου

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά φωτογραφικών μηχανών

Value

EUR 1,440

Προμήθεια και μεταφορά φωτογραφικών μηχανών Προμήθεια και μεταφορά φωτογραφικών μηχανών

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Α

Value

EUR 12,460

Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Α Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Α

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Β

Value

EUR 10,278

Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Β Προμήθεια και μεταφορά Laptop τύπου Β

Description of renewals

Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Car park control equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Tromsø - Textile fabrics and related items

Norway

Value: 5.5 million Norwegian Krone

Ireland : Ennis - Educational equipment

Ireland

Value: 154,000 Euro

United Kingdom : Chester - Office-support services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 million Pound Sterling

Norway : Sola - Alarm-monitoring services

Norway

Value: 31.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Dorchester - Photocopiers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Acquisition, Delivery, Installation and Hardware and Software Maintenance of High-Performance Computing Petascale Supercomputer — FCT, Portugal — CNECT/LUX/2020/OP/0011

Belgium

Value: 20.2 million Euro