This tender in no longer available.

Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών ιματισμού και μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.).

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις προμηθειών αντίστοιχων ή παρόμοιων ειδών, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 30 % της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων, για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά.

Σε περίπτωση δε, ένωσης εταιρειών / κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά, από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Οι συμβάσεις πρέπει να αναφερθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ., στο κατάλληλο πεδίο. Μόνο οι «προσωρινοί ανάδοχοι» θα καταθέσουν λίστα των συμβάσεων, κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, αθροιστικά, για τα τελευταία τρία (3) διαχειριστικά έτη, τουλάχιστον ίσο με το 30 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος ή τμημάτων, για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά.

Σε περίπτωση που, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι αθροιστικά ίσος με το 20 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος ή τμημάτων, για τα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2019-04-23

12:00

Ημερομηνία
2019-04-17
Είδος διαγωνισμού
Open
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Τοπική ώρα
12:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144115

[email protected]

+30 2102144646

www.eydap.gr

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο τού διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Διεύθυνση Προμηθειών

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144115

[email protected]

+30 2102144646

www.eydap.gr

Main CPV code 18110000

Bidding information

Bidding deadline

17 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.1 million

Locations

Ελλάδα, Γαλάτσι

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Αδιάβροχη φόρμα νιτσεράδα (τεχν. προδ. 031).

Value

EUR 76,620

Αδιάβροχη φόρμα νιτσεράδα (τεχν. προδ. 031). Αδιάβροχη φόρμα νιτσεράδα (τεχν. προδ. 031).

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 0149)

Value

EUR 22,500

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 0149) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 0149)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ ΚΑΙ 1 ΣΑΚΑΚΙ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051A)

Value

EUR 292,500

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ ΚΑΙ 1 ΣΑΚΑΚΙ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051A)

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

(1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ ΚΑΙ 1 ΣΑΚΑΚΙ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051A)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ – 1 ΓΙΛΕΚΟ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051Β)

Value

EUR 260,000

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ – 1 ΓΙΛΕΚΟ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051Β)

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ

(1 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ/ΣΕΤ – 1 ΓΙΛΕΚΟ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 051Β)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2 ΤΕΜ.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ /ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098A)

Value

EUR 19,608

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2 ΤΕΜ.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ /ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098A)

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

(2 ΤΕΜ.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ /ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098A)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098Β)

Value

EUR 23,220

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098Β)

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ

ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 098Β)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 099Α)

Value

EUR 14,896

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 099Α)

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 099Α)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 099Β)

Value

EUR 19,208

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 099Β)

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 099Α)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ /ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Α)

Value

EUR 2,880

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ /ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Α)

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ /ΣΕΤ ΚΑΙ 4ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Α)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Β)

Value

EUR 2,880

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Β)

ΣΤΟΛΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ (2ΤΕΜ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ/ΣΕΤ ΚΑΙ 2ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΕΣ/ΣΕΤ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 0105Β)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 113)

Value

EUR 3,752

ΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 113)

ΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 113)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 114)

Value

EUR 4,704

ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 114)

ΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 114)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΙΚΗ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 127)

Value

EUR 90

ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΙΚΗ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 127)

ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΑΝΔΡΙΚΗ

(ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 127)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 128)

Value

EUR 210

ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 128) ΠΟΔΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. Νο 128)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΣΑΜΑΡΑΚΙ» (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 130)

Value

EUR 5,610

ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΣΑΜΑΡΑΚΙ» (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 130)

ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΣΑΜΑΡΑΚΙ»

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 130)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΜΠΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 131)

Value

EUR 7,480

ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΜΠΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 131) ΠΟΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΟΜΠΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 131)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ ΜΕ ΛΟΥΡΙ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 132)

Value

EUR 9,400

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ ΜΕ ΛΟΥΡΙ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 132)

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ ΜΕ ΛΟΥΡΙ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 132)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 001)

Value

EUR 13,500

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 001)

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 001)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 073)

Value

EUR 13,170

ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 073)

ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 073)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 034)

Value

EUR 20,040

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 034)

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 034)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 087)

Value

EUR 1,900

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 087) ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 087)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 004)

Value

EUR 10,740

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 004)

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Νο 004)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΖΕΥΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 005)

Value

EUR 24,000

ΖΕΥΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 005)

ΖΕΥΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΑΣΚΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 005)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0157)

Value

EUR 20,000

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0157)

ΖΕΥΓΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0157)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 084)

Value

EUR 5,400

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 084)

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 084)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0153)

Value

EUR 5,400

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0153)

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0153)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 079)

Value

EUR 82,600

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 079)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΟΤΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΕΣ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 079)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 030)

Value

EUR 60,000

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 030)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΓΑΛΟΤΣΕΣ (ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 030)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S1P (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 148)

Value

EUR 23,790

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S1P (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 148) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S1P (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 148)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΩΣ 18000V (TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 072)

Value

EUR 27,600

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΩΣ 18000V (TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 072) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΩΣ 18000V (TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 072)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S3 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 078)

Value

EUR 142,780

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S3 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 078) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ S3 (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 078)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΜΠΟΤΑΚΙΑ) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 140)

Value

EUR 9,460

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΜΠΟΤΑΚΙΑ) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 140) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΜΠΟΤΑΚΙΑ) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 140)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ (ΟΔΗΓΩΝ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ,ΦΥΛΑΚΩΝ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 091)

Value

EUR 7,120

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ (ΟΔΗΓΩΝ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ,ΦΥΛΑΚΩΝ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 091)

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ (ΟΔΗΓΩΝ, ΚΛΗΤΗΡΩΝ,ΦΥΛΑΚΩΝ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 091)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 097)

Value

EUR 21,250

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 097)

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 097)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 042)

Value

EUR 47,250

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 042)

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 042)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 070)

Value

EUR 6,560

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 070) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΑΜΠΩ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 070)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ JOCKEY (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 121)

Value

EUR 13,984

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ JOCKEY (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 121)

ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ JOCKEY

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 121)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΚΑΠΕΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 129)

Value

EUR 80

ΚΑΠΕΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 129)

ΚΑΠΕΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 129)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 003)

Value

EUR 15,000

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 003)

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 003)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 069)

Value

EUR 300

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 069)

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 069)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 016)

Value

EUR 200

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 016)

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 016)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΣΠΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 025)

Value

EUR 1,065

ΑΣΠΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 025)

ΑΣΠΙΔΙΟ ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 025)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΚΡΑΝΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 011)

Value

EUR 780

ΚΡΑΝΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 011)

ΚΡΑΝΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 011)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΖΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 012)

Value

EUR 7,350

ΖΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 012)

ΖΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 012)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 013)

Value

EUR 3,150

ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 013)

ΠΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 013)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΟ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 027)

Value

EUR 63,000

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΟ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 027)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΟ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 027)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 26.5KV (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 019)

Value

EUR 7,060

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 26.5KV (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 019)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 26.5KV

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 019)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 018)

Value

EUR 1,765

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 018)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 018)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1,0KV (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 020)

Value

EUR 7,060

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1,0KV (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 020)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1,0KV

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 020)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΧΛΩΡΙΟ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 136)

Value

EUR 39,360

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΧΛΩΡΙΟ) (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 136)

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ (ΧΛΩΡΙΟ)

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 136)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΤΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 126)

Value

EUR 20,000

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΤΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 126)

ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΣΤΟΛΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 126)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 010)

Value

EUR 197,370

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 010)

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 010)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 103)

Value

EUR 10,000

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 103)

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 103)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (LATEX) (TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 101)

Value

EUR 75,000

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (LATEX) (TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 101)

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (LATEX)

(TEXN.ΠΡΟΔ.Νο 101)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 080)

Value

EUR 5,000

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 080)

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 080)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 106)

Value

EUR 6,000

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 106)

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 106)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 015)

Value

EUR 636

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 015)

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 015)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 081)

Value

EUR 22,500

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 081)

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 081)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 139)

Value

EUR 60,000

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 139)

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 139)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 143)

Value

EUR 17,000

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 143)

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΑ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 143)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0152)

Value

EUR 25,000

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0152)

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 0152)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (JACKET) 4 ΕΠΟΧΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 094)

Value

EUR 127,500

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (JACKET) 4 ΕΠΟΧΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 094)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (JACKET) 4 ΕΠΟΧΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 094)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΜΠΟΥΦΑΝ (JACKET) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 100)

Value

EUR 3,000

ΜΠΟΥΦΑΝ (JACKET) ΦΥΛΑΚΩΝ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 100)

ΜΠΟΥΦΑΝ (JACKET) ΦΥΛΑΚΩΝ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 100)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 157)

Value

EUR 55,000

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 157)

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

(ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.Νο 157)

Description of renewals

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Lift-maintenance services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Malta : Marsa - Provision of Servicing and Maintenance of Safety and Security Systems for the European Asylum Support Office in Malta

Malta

Value: 500,000 Euro

Belgium : Brussels - Study on Sustainable and Resilient Supply of Medical Radioisotopes in the EU– SMER 2

Belgium

Value: 200,000 Euro

Norway : Stavanger - Industrial robots

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Information technology services

Ireland

Value: 300,000 Euro

United Kingdom : Swindon - X-ray devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 123,000 Pound Sterling

United Kingdom : Cambuslang - Rescue and emergency equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling