This tender in no longer available.

Tender description

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της κάλυψης ευθύνης στελεχών διοίκησης (directors & officers liability), με ανώτατο όριο ευθύνης 50 000 000,00 EUR ανά ζημιογόνο περιστατικό και 50 000 000,00 EUR αθροιστικά για την ετήσια περίοδο ασφάλισης, για το σύνολο των απαιτήσεων και των ασφαλισμένων προσώπων, και για όλες τις καλύψεις σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης), ενώ το υπερβάλλον όριο ευθύνης θα είναι 3 000 000,00 EUR για κάθε ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 6 000 000,00 EUR αθροιστικά για όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧIV του Προσαρτήματος Β του Ν. 4412/2016.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώνουν ότι:

Τα 3 τελευταία έτη (2017, 2018, 2019) ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία [σε περίπτωση που λειτουργούν για χρόνο μικρότερο των τριών (3) ετών], έχουν συνάψει κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ασφαλιστήρια συμβόλαια ευθύνης στελεχών διοίκησης (directors and officers liability insurance), κατά την υπόψη περίοδο έως σήμερα, με όριο ευθύνης τουλάχιστον 20 000 000,00 EUR ανά γεγονός και κατά έτος, με αναφορά αντιστοίχου ορίου ευθύνης, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη παραλήπτη.

Σε περίπτωση δε, ένωσης εταιρειών / κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται για κάθε ένα από όλα τα μέλη ένωσης / κοινοπραξίας.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν:

Καθαρή θέση, θετική για τα δύο (2) τελευταία έτη (2018, 2019), όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των ετών αυτών (σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά των προσαρτημάτων τους. Σημειώνεται ότι ως καθαρή θέση, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του υποδείγματος ισολογισμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 4.1.103, Π.Δ. 1123/80), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί Α.Ι.2. «Οφειλόμενο κεφάλαιο», «Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», Α.ΙΙΙ. «Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων»», Α.V.I. «Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου».

Στις περιπτώσεις που οι διαγωνιζόμενοι συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π., θα πρέπει:

α) το αποτέλεσμα «κέρδη / ζημίες προ φόρων» να είναι θετικό για τα 2 τελευταία έτη, και

Β) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που εμφανίζεται στην κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, να είναι θετικό για τα 2 τελευταία έτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί: «Οφειλόμενο κεφάλαιο», «Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», «Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις, ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου».

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι οικονομικοί φορείς ή συμπράξεις οικονομικών φορέων παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, από το καταστατικό των οποίων σαφέστατα προκύπτει ότι η παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκοπό.

Για τον σκοπό αυτόν, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θέτει ως απαίτηση παραδεκτού συμμετοχής οι οικονομικοί φορείς:

α) οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο·

β) να διαθέτουν εν ισχύι άδεια νόμιμης λειτουργίας της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής του κράτους - μέλους εγκατάστασής τους.Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-09-01

12:00

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-07-26
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
12:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144030

[email protected]

+30 2102144170

www.eydap.gr

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-09
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Διεύθυνση Προμηθειών

Ωρωπού 156

Γαλάτσι Αττικής

111 46

+30 2102144030

[email protected]

+30 2102144170

www.eydap.gr

Main CPV code 66510000

Bidding information

Bidding deadline

26 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 195,000

Locations

Ελλάδα, Γαλάτσι

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 195,000

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ασφαλιστική εταιρεία της κάλυψης ευθύνης στελεχών διοίκησης (directors & officers liability), με ανώτατο όριο ευθύνης 50 000 000,00 EUR ανά ζημιογόνο περιστατικό και 50 000 000,00 EUR αθροιστικά για την ετήσια περίοδο ασφάλισης, για το σύνολο των απαιτήσεων και των ασφαλισμένων προσώπων, και για όλες τις καλύψεις σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης), ενώ το υπερβάλλον όριο ευθύνης θα είναι 3 000 000,00 EUR για κάθε ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 6 000 000,00 EUR αθροιστικά για όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone