This tender in no longer available.

Tender description

Αφορά στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τον Δήμο Κοζάνης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, δηλαδή οχήματα και μηχανήματα έργου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών του Δήμου, για τη μεταφορά προσώπων και υλικών.

Η ομάδα 1 αφορά στην προμήθεια 1 διαμορφωτή γαιών (grader), με σύστημα διαμόρφωσης (λεπίδα). Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. Πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Δήμου, σε συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας, διαμορφώσεως χώρων, χωματουργικές εργασίες (ποιοτικά και ποσοτικά).

Η ομάδα 2 αφορά στην προμήθεια 1 επικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων.

Η ομάδα 3 αφορά στην προμήθεια 2 κλειστών φορτηγών τύπου κλούβας.

Η ομάδα 4 αφορά στην προμήθεια 1 επιβατηγού οχήματος.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-08-20

10:00

Δήμος Κοζάνης

Πλατεία Νίκης 1

Κοζάνη

501 31

ΕΛΛΑΔΑ

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-08-14
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
14:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-10
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

www.aepp-procurement.gr

Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη τής σύμβασης.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

www.aepp-procurement.gr

Main CPV code 43210000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 460,774

Locations

Ελλάδα, Κοζάνη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ομάδα 1: Διαμορφωτής γαιών.

Value

EUR 290,000

Ομάδα 1: Διαμορφωτής γαιών.

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια 1 διαμορφωτή γαιών (grader), με σύστημα διαμόρφωσης (λεπίδα). Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. Πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Δήμου, σε συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας, διαμορφώσεως χώρων, χωματουργικές εργασίες (ποιοτικά και ποσοτικά).

Θα πρέπει να είναι επωνύμων αναγνωρισμένων οίκων, δοκιμασμένων για την καλή λειτουργία τους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς, ώστε η λειτουργία τους να είναι ασφαλής και στιβαρή. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες· όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου», θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %, για να μην προκύψει απόρριψη της προσφοράς.

Στις υποχρεώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους, των εξόδων ταξινόμησης, εφοδιασμός των οχημάτων με τις απαραίτητες πινακίδες, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας και λειτουργίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η ύπαρξη έγκρισης τύπου, η οποία θα κατατεθεί με την παράδοση ή εναλλακτικά, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει με την παράδοση, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Στην τιμή προσφοράς του μηχανήματος έργου της 1ης ομάδας και των οχημάτων της 3ης και 4ης ομάδας, θα περιλαμβάνεται και το κόστος της τακτικής συντήρησης του μηχανήματος σε αναλώσιμα, λιπαντικά και εργασία από κινητό συνεργείο του προμηθευτή, στον χώρο εργασίας του μηχανήματος (αμαξοστάσιο Δήμου Κοζάνης), για τα πρώτα 3 χρόνια ή 2.000 ώρες (ό,τι έρθει πρώτο), για το μηχάνημα της ομάδας 1, και για το διάστημα της εγγύησης για τα οχήματα της ομάδας 3 και 4, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή προκαταβάλλοντας τις δαπάνες της τακτικής συντήρησης, να καλύψει τις όποιες απαιτήσεις του κάθε προμηθευτή, για την περίοδο εγγύησης της προσφοράς του.

Main site or place of performance

Δήμος Κοζάνης

Πλατεία Νίκης 1

Κοζάνη

501 31

ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα 2: Επικαθήμενη πλατφόρμα.

Value

EUR 60,000

Ομάδα 2: Επικαθήμενη πλατφόρμα.

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 1 επικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς οχημάτων. Το όχημα θα πρέπει να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην ΕΛΛΑΔΑ· για τον λόγο αυτόν, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής. Το όχημα θα έχει ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 20 tn. Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας, που αποτρέπουν την πλευρική αστάθεια που μπορεί να προκαλέσει ανατροπή. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 9 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Θα πρέπει να είναι επωνύμων αναγνωρισμένων οίκων, δοκιμασμένων για την καλή λειτουργία τους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς, ώστε η λειτουργία τους να είναι ασφαλής και στιβαρή. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες· όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου», θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %, για να μην προκύψει απόρριψη της προσφοράς.

Στις υποχρεώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους, των εξόδων ταξινόμησης, εφοδιασμός των οχημάτων με τις απαραίτητες πινακίδες, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας και λειτουργίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η ύπαρξη έγκρισης τύπου, η οποία θα κατατεθεί με την παράδοση ή εναλλακτικά, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει με την παράδοση, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Main site or place of performance

Δήμος Κοζάνης

Πλατεία Νίκης 1

Κοζάνη

501 31

ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα 3: Κλειστό φορτηγό τύπου κλούβας.

Value

EUR 48,387

Ομάδα 3: Κλειστό φορτηγό τύπου κλούβας.

Τα προς προμήθεια κλειστά φορτηγά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ και το εξωτερικό.

Πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήματα - μηχανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των χειρισμών τους από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών, ενώ δεν θα απαιτείται άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

Οι διαστάσεις τους, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία τους, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία τους, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας, στην ΕΛΛΑΔΑ.

Οι επιγραφές στα οχήματα (σήματα, κίτρινη λωρίδα, ονομασία Υπηρεσίας κ.λπ.) θα καθοριστούν μετά τη σύμβαση από τον Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν από την παράδοση.

Θα πρέπει να είναι επωνύμων αναγνωρισμένων οίκων, δοκιμασμένων για την καλή λειτουργία τους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς, ώστε η λειτουργία τους να είναι ασφαλής και στιβαρή. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες· όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου», θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5 %, για να μην προκύψει απόρριψη της προσφοράς.

Στις υποχρεώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους, των εξόδων ταξινόμησης, εφοδιασμός των οχημάτων με τις απαραίτητες πινακίδες, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας και λειτουργίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η ύπαρξη έγκρισης τύπου, η οποία θα κατατεθεί με την παράδοση ή εναλλακτικά, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει με την παράδοση, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, που θα απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Στην τιμή προσφοράς του μηχανήματος έργου της 1ης ομάδας και των οχημάτων της 3ης και 4ης ομάδας, θα περιλαμβάνεται και το κόστος της τακτικής συντήρησης του μηχανήματος σε αναλώσιμα, λιπαντικά και εργασία από κινητό συνεργείο του προμηθευτή, στον χώρο εργασίας του μηχανήματος (αμαξοστάσιο Δήμου Κοζάνης), για τα πρώτα 3 χρόνια ή 2.000 ώρες (ό,τι έρθει πρώτο), για το μηχάνημα της ομάδας 1, και για το διάστημα της εγγύησης για τα οχήματα της ομάδας 3 και 4, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή προκαταβάλλοντας τις δαπάνες της τακτικής συντήρησης, να καλύψει τις όποιες απαιτήσεις του κάθε προμηθευτή, για την περίοδο εγγύησης της προσφοράς του.

Main site or place of performance

Δήμος Κοζάνης

Πλατεία Νίκης 1

Κοζάνη

501 31

ΕΛΛΑΔΑ

Ομάδα 4: Επιβατικό όχημα.

Value

EUR 14,000

Ομάδα 4: Επιβατικό όχημα.

Το προς προμήθεια επιβατικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ και το εξωτερικό.

Το όχημα πρέπει να διαθέτει καμπίνα, ικανή να μεταφέρει 5 ενήλικα άτομα με άνεση.

Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα - μηχανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή Οδηγία (CE), διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των χειρισμών του από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.

Οι διαστάσεις του, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας, στην ΕΛΛΑΔΑ.

Οι επιγραφές στο όχημα (κίτρινη λωρίδα, ονομασία Υπηρεσίας κ.λπ.) θα καθοριστούν μετά τη σύμβαση από τον Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν από την παράδοση.

Main site or place of performance

Δήμος Κοζάνης

Πλατεία Νίκης 1

Κοζάνη

501 31

ΕΛΛΑΔΑ

SIMILAR TENDERS

Poland : Warsaw - Leasing or Long-term Lease of Vehicles and Associated Services for Frontex Operational Activities

Poland

Value: 5.0 million Euro

Norway : Stavanger - Advertising and marketing services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

Ireland : Dublin - Fluid mechanics equipment

Ireland

Value: 1.7 million Euro

United Kingdom : Aberdeen - Vessel repair services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.4 million Pound Sterling