This tender in no longer available.

Tender description

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σε EUR, με τίτλο: «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet), για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε σχολικές μονάδες της επικράτειας, για την αξιοποίησή τους τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης, μέσω της τηλεεκπαίδευσης.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η προμήθεια των ειδών εξοπλισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα

Που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων προμηθειών, τα αγαθά θα έχουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη διακήρυξη, θα είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη διακήρυξη και στην προσφορά που έχει καταθέσει.

Ο ανάδοχος εγγυάται: (α) ότι τα είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούργια και αμεταχείριστα και

(β) την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής..

Αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης-παροχής ανταλλακτικών για την περίοδο εγγύησης.

Λεπτομέρειες δίνονται στα άρθρα 4, 5, 6 και Μέρος Α΄ (Παράρτημα Ι) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Βλέπε παράγραφο 2.2.6 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) θα πρέπει να έχουν

Μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

Μεγαλύτερο από το 30 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος στο οποίο συμμετέχουν (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δραστηριοποιείται για λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις, η χρηματοοικονομική του επάρκεια κρίνεται με βάση τις χρήσεις που δραστηριοποιείται.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

Η ανωτέρω προϋπόθεση αφορά κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος συμμετέχει σε περισσότερα του ενός τμήματα (Lot) τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής του ικανότητας θα πρέπει να

Καλύπτουν αθροιστικά το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των τμημάτων (Lot) που συμμετέχει.

Στην περίπτωση μη κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά των τμημάτων στα οποία τυχόν συμμετέχει

Ο υποψήφιος από τα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειάς του,

Τότε αποκλείεται για το σύνολο της προσφοράς του.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Βλέπε παράγραφο 2.2.5 του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

Οι οικονομικοί φορείς (ή εφόσον πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) πρέπει να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ανάλογων έργων προμήθειας εξοπλισμού ή αγαθών

Εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος πριν την διενέργεια του διαγωνισμού ετών (2017 έως σήμερα).

Ως ανάλογο έργο προμήθειας αγαθών ή εξοπλισμού νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή:

(α) έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

(β) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 30 % του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του κάθε, υπό ανάθεση, τμήματος, και

(γ) έχει υλοποιηθεί εντός των τελευταίων τριών (3) συν του τρέχοντος ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος διαγωνισμού (2017 έως σήμερα). Ως ημερομηνία υλοποίησης νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή στη βεβαίωση παραλαβής του.

Για την πλήρωση των ανωτέρω, ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί στην προσφορά του από ένα έως και τρία ανάλογα έργα που καλύπτουν αθροιστικά το 30 % του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του κάθε, υπό ανάθεση, τμήματος.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν κάθε τμήμα ξεχωριστά και οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τη συνδρομή της για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει σε δύο τμήματα (Lot) για την τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας απαιτείται η επίκληση διαφορετικών συμβάσεων για κάθε τμήμα.

Στην περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω αποκλείεται η προσφορά του συμμετέχοντος.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους

Ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του N. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση

Και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Επίσης οι κάτωθι υποχρεώσεις αποτελούν όρο εκτέλεσης της σύμβασης και ελέγχονται κατά το χρόνο κλήσης του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.:

Α1) Οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β).

Α2) Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της υπ. αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014).

Β1) Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β2) Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4Β του Ν. 2939/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Διαδικασία

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-08-20

13:30

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Είδος διαγωνισμού
Open
Ημερομηνία
2020-08-14
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Τοπική ώρα
15:00

Πρόσθετες πληροφορίες

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-07-13
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

182 33

+30 2132141216

aepp@aepp-procurement.gr

+30 2132141229

Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στο άρθρο 3.4) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Μαρούσι

151 80

+30 2103442428

+30 2103442943

http://www.minedu.gov.gr

Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 9.8 million

Locations

Ελλάδα, Μαρούσι

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet), για τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' - Γ' Αθήνας.

Value

EUR 1.6 million

Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet), για τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' - Γ' Αθήνας.

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet), σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας και Γ' Αθήνας, για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού, επιδιώκονται:

α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, κατά τη διδακτική πράξη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, και

γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι (πίνακας ειδών προς προμήθεια - τμήμα 1) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1) κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 31 717,74 EUR. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 30 ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών·

2) η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε., με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Main site or place of performance

Τα είδη με τις αντίστοιχες ποσότητες θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄ Αθήνας.

Description of renewals

1) η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος·

2) το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση τού τιμήματος·

3) ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π..

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠ/ΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Value

EUR 1.7 million

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠ/ΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

(β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και

(γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι

(Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 2) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

Ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 34.435,48.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

2. Η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Main site or place of performance

Τα είδη με τις αντίστοιχες ποσότητες θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Κεντρικής Μακεδονίας.

Description of renewals

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

3. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχ/σης Ε.Π.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΣΧΟΛΙΚ. ΜΟΝ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Value

EUR 1.6 million

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΣΧΟΛΙΚ. ΜΟΝ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής

Για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης

Στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι

(Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 3) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

Ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 31.717,74€.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

2. Η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Main site or place of performance

Τα είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και των Δ/νσεων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, Ανατ, Αττικής

Description of renewals

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

3. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ. ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ-Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ-Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ

Value

EUR 1.6 million

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝ. ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ-Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ-Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α΄ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Πειραιά

Για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

(β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα

Και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι

(Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 4) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

Ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 32.346,77€.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

2. Η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Main site or place of performance

Τα είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις σχολ. μον. των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και των Δ/νσεων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας, Πειραιά

Description of renewals

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμητης αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

3. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016,με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Value

EUR 1.6 million

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

(β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα

Και (γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι

(Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 5) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

Ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 32.963,71€.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

2. Η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Main site or place of performance

Τα είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Description of renewals

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμητης αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

3. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Value

EUR 1.6 million

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης του παρόντος τμήματος είναι η προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)

Σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου

Και της Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές,

Προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Με την προμήθεια του κατάλληλου αυτού εξοπλισμού επιδιώκονται: (α) η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

(β) η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και

(γ) η ένταξη και η εξοικείωση όλων των μαθητών στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα είδη της προμήθειας εξοπλισμού, με τις αντίστοιχες ποσότητές τους, περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος Ι

(Πίνακας ειδών προς προμήθεια - Τμήμα 6) του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίνονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Οι τόποι παράδοσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών του τμήματος δίνονται στο Παράρτημα IV του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης.

Additional information

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,

Ποσού ίσου με το 2 % του προϋπολογισμού του τμήματος προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 32.032,26€.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες από τον χρόνο λήξης ισχύος των προσφορών.

2. Η Πράξη θα εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με κωδικό ΣΑ Ε047 και κωδικό ενάριθμου 2020ΣΕ04700039.

Yes

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Main site or place of performance

Τα είδη θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις σχολ. μον. των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και της Δ/νσης Α/θμιας-Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής

Description of renewals

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος.

2. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου και σύμφωνη γνώμητης αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.

3. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Περιφέρειας Αττικής.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Theatre construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Provision of Office Supplies and Stationery Products to the European Environment Agency (EEA)

Denmark

Value: 200,000 Euro

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Data network management services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

Norway : Halden - Various office equipment and supplies

Norway

Value: 6.5 million Norwegian Krone

Montenegro : Podgorica - Computer equipment and supplies

Montenegro

Value: Not specified