Tender description

Αντικείμενο του διαγωνισμού και της προς ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και φύλλα, και χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

— 1ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m

2

W.F. σε φύλλα. Ποσότητα 1.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 1 581 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 1 275 000,00 EUR,

— 2ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976301. Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m

2

W.F. σε ρόλους. Ποσότητα 3.500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 3 689 000,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 2 975 000,00 EUR,

— 3ο είδος: Κωδικός είδους κατά CPV: 301976002. Χάρτης velvet εξωφύλλων 200 gr / m

2

. Ποσότητα 500 τόννοι. Προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %: 508 400,00 EUR και χωρίς Φ.Π.Α.: 410 000,00 EUR.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

14.1.1) Οι προσφέροντες είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) είτε από κοινού ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων, που θέτουν το μέγεθος της δημοπρατούμενης σύμβασης και για τον λόγο αυτόν, θεσπίζονται για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τις οποίες κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού.

14.1.2) Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του προσφέροντος τα τρία (3) τελευταία έτη 2017, 2018 και 2019 οφείλει να καλύπτει αθροιστικά τουλάχιστον το 100 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των υπό προμήθεια ειδών, για τα οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό, χωρίς Φ.Π.Α..

14.1.3) Εφόσον ορισμένος υποψήφιος (επιχείρηση ή κοινοπρακτικό σχήμα) δεν πληροί τις απαιτήσεις του ανωτέρω όρου περί του ύψους του κύκλου εργασιών, μπορεί να μετάσχει στον διαγωνισμό, μόνο αν υποβάλλει δεσμευτική επιστολή τράπεζας, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν ενός ή και των 2 ειδών του διαγωνισμού, θα εκδώσει υπέρ του εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το σημείο 8.2) της διακήρυξης.

14.1.4) Επιπροσθέτως, από το συνολικό κύκλο εργασιών του προσφέροντος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 2017, 2018 και 2019, το μέρος εκείνο που αφορά σε προμήθειες ειδών χάρτου εκτύπωσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην ΕΛΛΑΔΑ και το εξωτερικό, που έχουν ολοκληρωθεί (κύκλος συναφών εργασιών), θα πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον προς το 30 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α..

14.1.5) Επίσης, ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, πιστοληπτική ικανότητα και καλή συνεργασία με τράπεζες, και εν γένει φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

14.1.6) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος:

i) για την πλήρωση των απαιτήσεων των ανωτέρων όρων 14.1.2) και 14.1.4), θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αντιστοίχων ποσών των μελών του σχήματος αυτού, και

ii) τα προσόντα του ανωτέρω άρθρου 14.1.5) θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο όλων των μελών του σχήματος.

14.1.7) Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.1) της διακήρυξης.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής

14.2.1) Οι προσφέροντες είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) είτε από κοινού ως μέλη κοινοπρακτικού σχήματος, οφείλουν να έχουν τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες ανάλογες των απαιτήσεων, που θέτουν το μέγεθος της δημοπρατούμενης σύμβασης και για τον λόγο αυτόν, θεσπίζονται για τους προσφέροντες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τις οποίες κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού.

14.2.2) Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων χάρτου.

14.2.3) Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.2) της διακήρυξης.

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ήτοι να παράγουν ή να εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη χάρτου και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην εκτέλεση τής δημοπρατούμενης σύμβασης.

Σχετικά δικαιολογητικά απαριθμούνται στο άρθρο 18.3) της διακήρυξης.Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-06-26
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-07-02

12:00

Γραφεία του Παραρτήματος του Ι.Τ.Υ.Ε.

Μητροπόλεως 26 - 28

Αθήνα

Τ.Κ. 105 63

Και ειδικότερα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 6ου ορόφου.

Νόμιμος ή ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τού προσφέροντος.

Τοπική ώρα
12:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/epikoinonia

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/epikoinonia

Precise information on deadline(s) for review procedures

28.1) Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

28.2) Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

28.3) Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-05-18 Main CPV code 30197630

Bidding information

Bidding deadline

26 Jun 2020

29 days remaining

Total estimated value

EUR 4.7 million

Locations

Ελλάδα, Πάτρα

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Value

EUR 1.3 million

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε φύλλα για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 1.500 τόννοι.

Main site or place of performance

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

Description of renewals

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Value

EUR 3.0 million

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Προμήθεια (με αγορά) χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 3.500 τόννοι.

Main site or place of performance

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

Description of renewals

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων.

Value

EUR 410,000

Προμήθεια (με αγορά) χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Προμήθεια (με αγορά) χάρτου velvet εξωφύλλων, για την παραγωγή των διδακτικών βιβλίων. Ποσότητα 500 τόννοι.

Main site or place of performance

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά στην αποθήκη χάρτου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», στη Μαγούλα Αττικής, θέση «Σοφός», παρουσία των υπευθύνων της αποθήκης και σύμφωνα με τα ειδικότερα στη σύμβαση.

Description of renewals

Στην περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχει ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο τής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής επέκτασης τής ισχύος της σύμβασης.

SIMILAR TENDERS

Belgium : Brussels - Acquisition, Delivery, Installation and Hardware and Software Maintenance of High-performance Computing Petascale Supercomputer — Bulgaria — CNECT/LUX/2020/OP/0040

Belgium

Value: 12.1 million Euro

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

Norway : Egersund - Photocopiers

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Skedsmo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone

Norway : Lillehammer - Various office equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Cork - Library services

Ireland

Value: 1.9 million Euro

Austria : Vienna - Computer equipment and supplies

Austria

Value: Not specified