Tender description

Τηλεμετρία - αυτοματισμός - εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης τού Δήμου Σιντικής.

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Selection criteria as stated in the procurement documents
ναι
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-03-18
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-03-24

09:00

Δήμος Σιντικής.

Τοπική ώρα
22:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Α.Ε.Π.Π. - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Αθήνα

182 33

+30 213214216

[email protected]

+30 213214216

http://www.aepp-procurement.gr/

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, για την κατάρτιση των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία, που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών·

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία, για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Δήμος Σιντικής

Βενιζέλου 34

Σιδηρόκαστρο

623 00

+30 2323350219

[email protected]

+30 2323350220

Main CPV code 32441200

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

20 days remaining

Total estimated value

EUR 1.5 million

Locations

Ελλάδα, Σιδηρόκαστρο

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.5 million

— λεπτομερής σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμού όλων των υδραγωγείων και δικτύων ύδρευσης,

— ο εκσυγχρονισμός του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών, ώστε να εφαρμοσθεί ο έλεγχος διαρροών, ο τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Περιλαμβάνονται συνολικά 53 εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου, ήτοι 10 γεωτρήσεις, 35 δεξαμενές, 2 δεξαμενές & γεωτρήσεις, 3 υδατόπυργοι, 2 προωθητικά αντλιοστάσια και 1 ταχυδιυλιστήριο. Κάθε εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν τύπο κεφαλής δικτύου.

Η κατηγορία όλων αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Τ.Σ.Ε. (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου),

— η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών δεξαμενών των οικισμών του Δήμου, για τις ανάγκες του συστήματος ελέγχου διαρροών, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τ.Σ.Ε., θα καταγράφεται το σύνολο τού παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση, και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανής διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις),

— η εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών, για τις ανάγκες του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωση λογαριασμών Δ.Ε.Η., μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κ.λπ.), στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης,

— η εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών, που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη κεφαλή δικτύου (κυρίως δεξαμενές και γεωτρήσεις) και ένταξή τους στο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας,

— η κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης, και ο επανασχεδιασμός νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών, με στόχο τη βελτίωση τής τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης,

— η εγκατάσταση συστήματος αναμεταδοτών ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των Τ.Σ.Ε. και Κ.Σ.Ε. (Π.Σ.Ε.), που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή, και χωρίς τηλεπικοινωνιακά τέλη τον τηλέλεγχο και τηλεχειρισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων. Η επικοινωνιακή μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση αναμεταδοτών (ΑΝΑ) επιπλέον των διατάξεων ασύρματης επικοινωνίας, σε κάθε Τ.Σ.Ε.,

— η εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) στη Ροδόπολη, που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και τη συνολική επεξεργασία τους, με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, τη διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση τής ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) Περιφερειακών Σταθμών Ελέγχου (Π.Σ.Ε.) σε κάθε «πρωτεύουσα» των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, ήτοι στο Σιδηρόκαστρο και Πετριτσίου, που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, τόσο τα νέα όσο και τα υπάρχοντα, με στόχο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του Κ.Σ.Ε.. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό Κ.Σ.Ε. και Π.Σ.Ε.. Επίσης, η συνολική εποπτεία των δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.), τύπου laptop,

— προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού, που απαιτείται για τη λειτουργία τού συστήματος,

— προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης κ.λπ.),

— εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ),

— δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος,

— παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση),

— εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας,

— τεκμηρίωση - δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος (12 μήνες).

Yes

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ27510057)

Main site or place of performance

Δήμος Σιντικής.

Additional information

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος — Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2669/30.3.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5001664.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 120.0 million Norwegian Krone

Norway : Sandnes - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Norway

Value: 112.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 84.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth Garden City - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Norway : Bergen - Information technology services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Ireland

Value: 220,000 Euro

Norway : Oslo - Audio-visual equipment

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone