Tender description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:

Τμήμα 1: «Προσωπικός εξοπλισμός, για εθελοντές, στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Ε.Μ.Α.Κ.», και

Τμήμα 2: «Σκηνικό υλικό, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας».

Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη σύμβαση.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη σύμβαση.
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στη σύμβαση.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.Διαδικασία

Ημερομηνία
2020-03-19
Είδος διαγωνισμού
Open
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

2020-03-26

09:00

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Τοπική ώρα
15:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
EL
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών
ναι

Πρόσθετες πληροφορίες

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

www.aepp-procurement.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό, ανά τμήμα, ως ακολούθως:

Τμήμα 1: επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτά (7 580,90 EUR).

Τμήμα 2: τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (3 174,56 EUR), σύμφωνα με το σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures

Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση
όχι
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Λεωφόρος Θηβών 196 - 198

Αθήνα

182 33

+30 2132141216

[email protected]

+30 2132141229

www.aepp-procurement.gr

Main CPV code 35800000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

21 days remaining

Total estimated value

EUR 537,773

Locations

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Τμήμα Α: «Προμήθεια προσωπικού εξοπλισμού για εθελοντές, στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Ε.Μ.Α.Κ.».

Value

EUR 379,045

Τμήμα Α: «Προμήθεια προσωπικού εξοπλισμού για εθελοντές, στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Ε.Μ.Α.Κ.».

Η προμήθεια αφορά:

— σε εξοπλισμό για τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες αποδεδειγμένα ενεργοποιούνται σε δράσεις πολιτικής προστασίας εντός της διοικητικής επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η Π.Κ.Μ. θα προμηθευτεί κράνη ασφαλείας, ανακλαστικά καπέλα, προστασίας, φακούς κεφαλής, γυαλιά ασφαλείας, μάσκες προσώπου για προστασία κατά της φλόγας, γάντια και μπότες ασφαλείας, παντελόνια ασφαλείας, αδιάβροχα παντελόνια και σακάκια, μπουφάν, τσάντες μεταφοράς,

— σε εξοπλισμό για 22 στελέχη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ. και σε 38 στελέχη Πολιτικής Προστασίας των 38 Δήμων της Π.Κ.Μ. (όπως τα παραπάνω είδη),

— σε εξοπλισμό (από 16 τεμάχια), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) [τζάκετ υψηλού ψύχους, τεχνικός υποδύτης υψηλού ψύχους, ορειβατικά μποτάκια· εξοπλισμός (από 6 τεμάχια) χημικής προστασίας - στολή χημικής προστασίας με βαλβίδα εξωτερικής παροχής αέρα, μπότες].

Main site or place of performance

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Description of renewals

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Additional information

Συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., 2996/30.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ι7ΛΛ-ΚΜ8 –ορθή επανάληψη 14.10.2019) απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020».

Yes

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρουςμέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κ.Μ.2014-20 με Κωδικό ΣΑΕΠ2019ΕΠ00810106

Τμήμα Β: «Προμήθεια σκηνικού υλικού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας»

Value

EUR 158,728

Τμήμα Β: «Προμήθεια σκηνικού υλικού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας»

Η προμήθεια αφορά σε:

— 2 σκηνές για τη λειτουργία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

— 135 σκηνές νοσηλείας / χειρουργείου, που θα διατεθούν σε νοσοκομεία της Π.Κ.Μ. που ανήκουν στην 3η και 4η Υ.ΠΕ. του Υπουργείου Υγείας,

— 65 σκηνές, που θα δοθούν σε αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

Main site or place of performance

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Description of renewals

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Additional information

Συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., 2996/30.5.2019 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΩΘ3Ι7ΛΛ-ΚΜ8 –ορθή επανάληψη 14.10.2019) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5043339.

Yes

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κ.Μ.2014-20 με Κωδικό 2019ΕΠ00810106.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Liverpool - Carpeting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 444,000 Pound Sterling

United Kingdom : Maidstone - Protective and safety clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 98.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 12.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Glasgow - Bicycles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hønefoss - Office furniture

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Greater London - Weapons, ammunition and associated parts

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling